ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ
  

הדובע יניד <<  ישאר דומע
    
לגר טשפש קסעב םידבוע תויוכז
...
  .1
1958 ח"ישת ,רכשה תנגה קוח
...ישת ,רכשה תנגה קוח
  .2
1987 ז"משת םומינימ רכש קוח
...ת ,םומינימ רכש קוח
  .3
1998 ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוח
...מ הדרטה תעינמל קוח
  .4
1963 ג"כשת ןירוטיפ ייוציפ קוח
...םירוטיפ-ייוציפ קוח
  .5
    

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google