ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ1958 ח"ישת ,רכשה תנגה קוח
1958 ח"ישת ,רכשה תנגה קוח

תורדגה.1
- הז קוחב
ןוירפ ,םיגח דעב םימולשת תוברל - "הדובע-רכש"
םימולשתו תופסונ תועשו הדובע
;ותדובע ךשמבו ותדובע בקע דבועל םיעיגמה םירחא
;עבוקה םויל דע םלוש אלש הדובע רכש - "ןלומ רכש"
היסנפ ןרק ,םילומגת תפוק ,םילוח תפוק - "למג תפוק"
אצויכ הפוק וא ןרק וא חוטיב וא
תדוקפל 47 ףיעסב התועמשמכ למג תפוק וא ,הב רבח דבועהש הלאב
הסנכה סמ
םכסה חוכמ הל םלשל םיבייח דבלב דיבעמה וא דבועהו דיבעמהש
וצ וא יצוביק
דיבעמהו דבועה ןיב רחא םכסה וא הדובע הזוח חוכמ וא ,הבחרה
תמכסה םהל הנתינש
ויריאשו דבועה חוטיב התרטמש רומאכ ,למג תפוק ןכו ,למגה תפוק
דבלב דבועהש
רשש דיגאת וא ,הבחרה וצ וא יצוביק םכסה חוכמ הל םלשל בייח
רשיא הדובעה
,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס ןיינעל ול םולשת
.1963-ג"כשתה
םולשתל דעומה רחאלש יעישתה םויה - "עבוקה םויה"
יפל הבצקה וא הדובעה רכש
דבוע יבגלו ,ןיינעה יפל ,(ב)-16ו 14 ,13 ,11 ,10 ,9 םיפיעס
יפל קשמ תדובעב תוריש
םויה 1977- -ז"לשתה ,ןישנועה קוח לש 'ו קרפל '1ב ןמיס
דעומה רחאלש דחאו םירשעה
;רומאה
הדמצה ישרפה - תינולפ הפוקת יבגל - "הדמצה ישרפה"
ןכרצל םיריחמה דדמל
ןמ דדמה תיילע רועיש יפל הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש
םסרופש דדמה
ףוס ינפל הנורחאל םסרופש דדמה דע הפוקתה תליחת ינפל הנורחאל
.הפוקתה

םינמוזמב םולשת תבוח.2
וא קישב םלושיש רתומ ךא ,םינמוזמב םלושי הדובע-רכש(א)
ךרד םא ,ראוד-תאחמהב
דבועהש וא הדובע-הזוחב וא יצוביק םכסהב העבקנ תאז םולשת
ךרדב הל םיכסה
וא קישה ןוערפ ךשמנהמ לבקל לוכי דבועהש דבלבו ,תרחא
ראודה-תאחמה
.ןיינעה יפל לכה 14, דע 9 םיפיעסב םיעובקה םידעומב
רחאל םישדוח ינש ךות ןוערפל ראוד-תאחמה וא קיש גצוה(ב)
אלו דבועל םתריסמ
דעומב םולשת גישהל רשפא היהש ,דיבעמה תנעט עמשית אל ,ומלוש
וא םדוק
.רחואמ
ףסכ-הוושב םולשת.3
תואקשמבו לכואב הדובע-רכשמ קלח םלשל ,דבועה תמכסהב ,רתומ
הכירצל םידעוימה
םולשת-ךרד םא ,רוידב וא ,םירכשמ תואקשמ איצוהל ,הדובעה םוקמב
העבקנ תאז
לבוקמ גהונ אוהש וא הדובע-הזוחב וא יצוביק םכסהב
יוושהש דבלבו ,הדובע-יאנתב
.קושב לבוקמה לע הלעי אל הלא לכל סחוימה

תולבגה רוסיא.4
רושקש יממ וא ונממ םיכרצמ תונקל ודבוע תא דיבעמ בייחי אל(א)
,ולעפמב וא וב
לש ותוכז תרחא ךרד לכב דיבעמ ליבגי אלו ,םהיתורישל קקדזהל וא
דבוע
.ותדובע-רכשב שמתשהל
לבקל וא םיכרצמ וב גישהל לוכי דבועה ןיאש הדובע-םוקמ(ב)
קוקז אוהש םיתוריש
וא וב רושקש ימ ידי-לע וא ומצעב דיבעמה םתוא קפיסו ,םהל
וקפוסי ,ולעפמב
םאו ;חוויר וב ןיאש ןגוה ריחמב הלא םיתורישו םיכרצמ דבועל
תעד לע וקפוס
וב ריחמה .ןגוה ריחמב וקפוסי - ץוחהמ םדא ידי-לע דיבעמה
םיכרצמ וקפוסי
לש הרקמבו ,לעפמב םידבועה דעו תמכסה ןועט רומאכ םיתורישו
תועד יקוליח
.הדובעה רש ידי-לע ךכל ךמסוהש ימ ריחמה תא עבקי

ללוכ ךכש רוסיא.5
ויבגל לח 1951,א"ישתה ,החונמו הדובע תועש קוחש דבוע
הדובע רכש ול עבקנו
תיעובשה החונמב הדובע-לומג וא תופסונ תועש דעב םולשת ללוכה
תועש קוחב רומאכ
תרומת השפוח-ימד ללוכה וא 1951-,א"ישתה ,החונמו הדובע
השפוח-ןוידפ וא השפוח
רכשה תא םיאור 1951-,א"ישתה ,תיתנש השפוח קוחב רומאכ
,דבלב ליגר רכשכ עבקנש
תופסונ תועש דעב םולשת יבגל יצוביק םכסהב תרחא עבקנ םא אלא
הדובע לומג וא
.הדובעה רש ידי-לע הז ןיינעל רשוא םכסההו תיעובשה החונמב

רכש םולשת ךרד.6
,ול םלושיש רתומ ךא ,ןירשימב דבועה ידיל םלושי הדובע רכש(א)
ותארוה יפ לע
ץוביקה ,הדובעב רבח ,ודלי ,ורוה ,וגוז-ןב תועצמאב ,בתכב
,וב רבח דבועהש
קנב 1954-,ד"ישת ,לארשי קנב קוחב ותועמשמכ יאקנב דסומ
תכשל ,ראודה
ט"ישת ,הקוסעתה תוריש קוחל 23 ףיעס יפ לע המקוהש הדובע
לכ וא 1959,
םידבועה ןוגרא תמכסהב הדובעה רש ידי לע ךכל רשואש דיגאת
רתויב לודגה
.תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאבו
'ו קרפל '1ב ןמיס יפל קשמ תדובעב תוריש דבועל הדובע רכש(ב)
,ןישנועה קוח לש
תועצמאב וא רהוסה יתב תוריש תועצמאב םלושי 1977-,ז"לשתה
תוריש
.הקוסעתה

רטפנש דבוע לש ורכש.7
רכש םלושי ,ול עיגמה הדובעה רכש םלושש ינפל דבוע רטפנ
רומאה ףא לע ,הדובעה
- הרוה אל ;הז ןיינעל הרוה דבועהש ימ ידיל ,השוריה ינידב
ןיאבו ,וגוז-ןבל םלושי
ול
.ושרויל - גוז-ןב

דובעשו הרבעה לוקיע.8
וא הרבעהל ,לוקיעל ןתינ היהי אל ישדוחה הדובעה רכשמ(א)
הוושה םוכס דובעשל
,הסנכה תחטבה קוחל (א)5 ףיעס יפל לדגומה רועישב הלמיגל
1981-,א"משתה
בכרה יפל דבוע ותואל רכשה םולשתל םדקש שדוחב תמלתשמ התיהש
ותחפשמ
-%80מ רתוי רומאה םוכסה היה ;רומאכ הלמיגל יאכז היה וליא
הדובעה רכשמ
ידכ דובעשל וא הרבעהל ,לוקיעל ןתינ וניאש םוכסה ןטקי ,ישדוחה
רכשמ %80
- "ישדוחה הדובעה רכש" ,הז ןיינעל ;ישדוחה הדובעה
ישדוחה הדובעה רכש
הדובע רכשמ ותוכנל בייח דיבעמה רשא םולשת יוכינ ירחא רתונה
.קוקיח יפ לע
וניאש םוכסה היהי ,םוי לש סיסב לע םלתשמ הדובעה רכש היה(1א)
,לוקיעל ןתינ
השימחו םירשעה קלחה - ימויה הדובעה רכשמ דובעשל וא הרבעהל
םוכסהמ
.(א) ןטק ףיעסב רומאכ
םולשת םשל דובעש וא הרבעה ,לוקיע לע לח וניא (א) ןטק ףיעס(ב)
.תונוזמ
רש יאשר ,םוי לש וא שדוח לש סיסב לע אלש םלתשמ רכשהש םוקמ(ג)
הדובעה
,לוקיעל ןתינ וניאש רכשה קלח רבדב תוארוה תונקתב עובקל
וא הרבעהל
.דובעשל
(לטוב)(ד)
הדובע רכשכ בשחית למג תפוק וא דיבעמ תאמ תמלתשמה הבציק(ה)
ףיעס ןיינעל
וא הרבעה ,לוקיע ינפב הנגהמ עורגל האב הניא וז הארוה ;הז
תנתינה ,דובעש
.קוקיח יפ לע רומאכ הבציקל
תכשל ידיבש הדובע רכש לע םג תולח הז ףיעסבש תולבגהה(ו)
תוריש ,הדובעה
םולשת עצובמ ותועצמאבש 6, ףיעסב רומאכ דיגאת וא רהוסה יתב
לבא ,דבועל
רכש ןובשח לע המדקמכ דבועל ונתנש םוכס לכ תוכנל םה םיאשר
םלוש ;הדובעה
תולבגהה ולוחי ,ראודה קנב וא יאקנב דסומ תועצמאב הדובעה רכש
הז ףיעסבש
.םהל םלושש םוימ םימי שדוח ךשמב םהידיבש הדובעה רכש לע
.היפל וגהני אל הז ףיעס תארוה תדגונה קוקיחבש הארוה(ז)

ישדוח רכש םולשתל דעומ.9
ודעב שדוחה םות םע םלושי שדוח לש סיסב לע םלתשמה הדובע רכש
.םלתשמ אוה
וליאכ םיאור ,שדוחמ הכורא הפוקת סיסב לע םלתשמה הדובע רכשב
יסחיה קלחה היה
.שדוח לש סיסב לע םלתשמ שדוח לכל

ישדוח רכש וניאש רכש םולשתל דעומ.10
תומכ יפל וא עובש ,םוי ,העש לש סיסב לע םלתשמה הדובע רכש
םא ,םלושי ,תרצותה
תיצחמ םותב ,הדובע הזוחב וא יצוביק םכסהב רחא דעומ עבקנ אל
דבעוה וב שדוחה
ךא ,רומאכ סיסב לע םלתשמ ותדובע רכשש דבוע יבגל םלוא ;דבועה
לכ ךשמב דבעוה
תומדקמ ול ומלוש שדוחה ךות םא 9 ףיעס לוחי ,רומאה שדוחה
םכסהב עובקל םאתהב
.הדובע הזוחב וא יצוביק

תלוביק רכש םולשתל דעומ.11
ךשמנ העוציבש ,תמייוסמ הדובע עוציב דעב םלתשמה הדובע רכש
רשע-העבראמ רתוי
הדובעה עוציב ךות ומלוש םא הדובעה עוציב רמג םויב םלושי ,םוי
םאתהב תומדקמ
,רומאכ תומדקמ ומלוש אל .הדובע הזוחב וא יצוביק םכסהב עובקל
רכשה תא וארי
.תרצותה תומכ יפל םלתשמכ

דבעומ תויהל לדחש ימל רכשה םולשתל דעומ.12
ובש דעומב ורכש םלושי ,ודיבעמ ידי-לע דבעומ תויהל דבוע לדח
יפל םלתשמ היה
.דובעל ךישמה וליא 11, וא 10 ,9 םיפיעסה

רכש םולשתל םידחוימ םידעומ.13
דעומ עובקל ,תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר הדובעה רש
רכש םולשתל
.12 דע 9 םיפיעסב דעומ ול עבקנ אלש הדובע

רכש תלדגה.14
רכשה תלדגה לע דיבעמל דבועה ןיב וא יצוביק םכסהב םכסוה(א)
הרבעש הפוקתל
םולשתל דעומה לע םכסוה אלו ,רומאכ רכשה לע תפסות לע וא
םישרפהה
םישרפהה ומלושי ,םכסהה יפל הפוקת התוא דעב דבועל םיעיגמה
בורקה דעומב
קוחב ותועמשמכ ירוזאה ןידה תיב יאשר ךא ,הדובעה רכש םולשתל
ןידה תיב
ינפל ול השגוהש דיבעמה תשקב יפ לע 1969-,ט"כשתה ,הדובעל
,דעומ ותוא
םמולשת עובקל וא םולשתל רחא דעומ עובקל ,דבועה תעימש רחאלו
.םירועישל
םידבוע ןוגרא ןיבש בתכב םכסהב וא ,יצוביק םכסהב םכסוה(ב)
ףא םידיבעמל
םולשתש רתומ ,הדיתע הפוקתל רכש תלדגה לע ,יצוביק םכסה ונניאש
תפסות
החדיי אלש דבלבו ,רומאכ םכסהב ועבקייש םידעומל החדיי רכשל
רחואמ דעומל
אלמליא רכשה םלתשהל היה ךירצ ובש םויה רחאל םישדוח הששמ
.החדנ

רכשה םולשתל תועשו םוקמ.15
םייתעש רחואמה לכלו הדובעה םוקמב דבועל םלושי הדובעה רכש
;הדובעה רמג רחאל
תויהל לדחש ימל ןכו ,תישילש תרמשמב וא הינש תרמשמב דבועל ךא
רתומ ,דבעומ
םלושי אל .םידבועה רתיל רכשה םלתשמ ןהבש תועשב רכשה תא םלשל
הדובע רכש
.םוקמ ותואב םידבועלמ ץוח םירכשמ תואקשמ םירכמנ וב םוקמב

הבצק תנלה יוציפו הבצק.16
- הז ףיעסב(א)
דבועל םימלתשמה םייתפוקת םימולשת - "השירפ תבצק"
תפוק וא דיבעמ תאמ
תמחמ אלש ,ותדובעמ דבועה לש תיקלח וא תטלחומ השירפ רחאל ,למג
וא תוכנ
;הלחמ
דבועל םימלתשמה םייתפוקת םימולשת - "תוכנ תבצק"
תפוק וא דיבעמ תאמ
תמחמ ,ותדובעמ דבועה לש תיקלח וא תטלחומ השירפ רחאל ,למג
וא תוכנ
;הלחמ
תאמ םימלתשמה םייתפוקת םימולשת - "םיריאש תבצמ"
,למג תפוק וא דיבעמ
;ותדובעמ שרפו דבוע היהש ימ לש ריאשל וא דבוע לש ריאשל
;םיריאש תבצק וא תוכנ תבצק ,השירפ תבצק - "הבצק"
.עבוקה םויל דע המלוש אלש הבצק - "תנלומ הבצק"
םאו ,תמלתשמ איה ודעבש שדוחה םות םע םלושת תישדוח הבצק(ב)
תמלתשמ איה
.הפוקת התוא םות םע - תרחא הפוקת דעב
ךרדב בשוחי אוהו הבצק תנלה יוציפ ףסוותי תנלומ הבצקל(ג)
יוציפ םיבשחמש
.םיבייוחמה םייונישב 17, ףיעס יפל רכש תנלה
ןטק ףיעס ןיינעל טרפ ,רבד לכל היהי הבציק תנלה יוציפ(1ג)
.הבצקהמ קלח ,(ג)
,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי 18-ו א17 ,14 םיפיעס תוארוה(ד)
וליאכ הבצק לע
רבודמ ובש םירומאה םיפיעסב םוקמ לכבו ,הדובע רכש התיה
וארי ,דיבעמב
.הבצקה םולשתב בייחש ימב רבודמ וליאכ
הבצק תנלה יוציפ םולשת לע ףא ולוחי (ד)20 ףיעס תוארוה(ה)
יוציפ היה וליאכ
.םירוטיפ ייוציפ תנלה

הבצק לש ןושאר םולשת.א16
- תנלומכ הבצק וארי אל 16, ףיעסב רומאה ףא לע(א)
השירפהו ,ותדובעמ שרפש דבועל דיבעמ םלשמש השירפ תבצק יבגל(1
התיה
ומייתסנ ובש שדוחה רחאלש שדוחה םות דע - דבועה תמזי יפ לע
האמ
;השירפה לע דיבעמל דבועה תעדוה תריסמ םוימ םימי םינומשו
השירפהו ,ותדובעמ שרפש דבועל דיבעמ םלשמש השירפ תבצק יבגל(2
רחאלש שדוחה םות דע - דבועה תמזי יפ-לע אלש התיה הדובעהמ
שדוחה
;השירפה םוימ םימי םישש ומייתסנ ובש
דע - ותדובעמ שרפש דבועל למג תפוק תמלשמש השירפ תבצק יבגל(3
םות
דבועהש םוימ םימי םינומשו האמ ומייתסנ ובש שדוחה רחאלש שדוחה
וא
;למגה תפוקל הבצקל השקבה תא שיגה דיבעמה
ומייתסנ ובש שדוחה רחאלש שדוחה םות דע - תוכנ תבצק יבגל(4
םימי םישש
תוכנ תבצקל דבועה יאכז היפלש תיאופרה הדעוה תטלחה ןתמ םוימ
וא
;רתוי רחואמה דעומה יפל ,תוכנ תמחמ הדובעהמ השירפה םוימ
ומייתסנ ובש שדוחה רחאלש שדוחה םות דע - םיריאש תבצק יבגל(5
םיעשת
תואכזה םאו ,הבצקל השקבה תא שיגה םיריאשה דחאש םוימ םימי
הבצקל
קספ ןתמב למג תפוק לש הנונקת יפ לע וא קוקיח יפ לע היולת וז
וא ןיד

ומייתסנ ובש שדוחה םות דע - ןיד תיב לש וא טפשמ תיב לש הטלחה
יפל לכה ,םייפוסה הטלחהה וא ןידה קספ תאצמה םוימ םימי םישולש
.רתוי רחואמה דעומה
םא ,(א) ןטק ףיעסל (5)-ו (1), (3) תואקספב רומאה ףא לע(ב)
בייחש ימ תושרב ויה
,הרועישו הבצקל תואכזה תעיבקל םיקיפסמ םינותנ הבצקה םולשתב
ךות
לחה תורומאה תואקספה וילע ולוחי אל ,ןהב םירומאה םידעומה
שדוחה םותמ
ותושרב ויה ובש םויהמ םימי םישש ומייתסנ ובש שדוחה רחאלש
םינותנה
.םירומאה
בושיחל םיקיפסמ םינותנ הבצק םולשתב בייחש ימ תושרב ויה אל(ג)
הבצקה םוכס
םירומאה םידעומה רחאלש םינושארה םישדוחה תעבראב העיגמה
(1) תואקספב
לע המדקמ םליש אוהו ,(ב) ןטק ףיעסבו (א) ןטק ףיעסל (5) דע
הבצקה ןובשח
ובש שדוחל םדקש שדוחב ותושרב ויהש םינותנל םיאתמה םוכסב
המלוש
רחאלש שדוחה םות דע תנלומכ הבצקה תרתי תא וארי אל ,המדקמה
שדוחה
.המדקמה םולשתל ןורחאה

םישרפה םולשת.ב16
הבצקה םוכסב יונישמ עבונה שרפה יבגל 16, ףיעסב רומאה ףא לע
לחוהש רחאל
ובש שדוחה רחאלש שדוחה םות דע תנלומכ הבצק וארי אל ,המולשתב
םישש ומייתסנ
לכה ,לח אוה ובש וא רומאה יונישה עבקנ ובש דעומה רחאל םימי
רחואמה דעומה יפל
.רתוי

השקב תשגה.ג16
ליגל ועיגהב ,ותקסעה יאנת יפ לע ,ותדובעמ שורפל בייחה דבוע
שרד םא וא ,ינולפ
יאכז אוהו ,רומאה ליגל עיגהש ינפל ותדובעמ שורפל ודיבעמ ונממ
ותשירפ בקע
הקספב רומאכ השקב שיגהל ודיבעמ בייח - למג תפוקמ השירפ תבצקל
ףיעסל (3)

ןכ השע אל םאו ,השירפה דעומ ינפל םישדוח השש תוחפל (א)א16
יאכז דבועה היהי
תא םיאור ויה הבש הפוקתה דעב הבצק תנלה יוציפ ודיבעממ לבקל
תנלומכ הבצקה
.הרומאה הקספה תוארוה אלוליא

רכש תנלה יוציפ.17
יוציפ - ןלהל) הלא ןיבמ הובגה םוכסה ףסוותי ןלומ רכשל(א)
:(רכש תנלה
קלחה - הדובעה רכש םולשתל דעומה רחאלש ןושארה עובשה דעב(1
- וירחאלש עובשמ קלח וא עובש לכ דעבו ,ןלומה רכשהמ םירשעה
קלחה
;ןלומה רכשהמ ירישעה
םוי דע הדובעה רכש םולשתל דעומה ןמש הפוקתל הדמצה ישרפה(2
ישרפהו ןלומה רכשה לש ללוכה םוכסה לע %20 תפסותב ,ומולשת
שדוחמ קלח דעב ;הרומאה הפוקתבש שדוח לכ דעב רומאכ הדמצהה
.יסחי ןפואב הרומאה %20 לש תפסותה םלושת
קלח ,הז ףיעס ןיינעל טרפ ,רבד לכל היהי רכש תנלה יוציפ(ב)
.הדובעה רכשמ

תונשייתה.א17
אל םא ןשייתת ,הדובע רכשמ לידבהל ,רכש תנלה ייוציפל תוכזה(א)
הנעבות השגוה
,הדובעל ןידה תיב קוחב ותועמשמכ ירוזא ןיד תיבל
-תיב - ןלהל) 1969-ט"כשת
ךות וא ,ןלומכ רכשה תא םיאור ובש םויהמ הנש ךות ,(ירוזא ןיד
םויהמ םימי 60
םלוא ,םדקומה יפל לכה ,יוציפה רושק ובש רכשה תא דבועה לביקש
ןידה-תיב
.םימי 90 לש הפוקתל םימי 60 לש הפוקתה תא ךיראהל יאשר ירוזאה
לש ורכש תא דיבעמה ןילה םא ,ןאו ןטק ףיעסב רומאה ףא לע(ב)
,וקלח וא ,דבועה
שולש ךותבש םיפוצר םישדוח רשע םינש לש הפוקתב םימעפ שולש
םינשה
תפוקת אהת ,יוציפה רושק ובש רכשה םולשת םוי רחאלש תופוצרה
תונשייתהה
.תורומאה םינשה שולש
הפלחש רכש תנלה ייוציפ לע ולוחי אל (ב) ןטק ףיעס תוארוה(ג)
תפוקת םהיבגל
.(א) ןטק ףיעסב הרומאה הנש לש תונשייתהה

יוציפ תתחפה.18
חכונ םא ,ולטבל וא רכש תנלה יוציפ תיחפהל יאשר ירוזא ןיד-תיב
אל הדובעה רכש יכ
הטילש התיה אל דיבעמלש הביסנ ללגב וא ,הנכ תועטב ודעומב םלוש
בקע וא הילע
ןידה תיב תעדל ,שממ םהב שיש ,בוחה םצע רבדב תועד יקוליח
םוכסהש דבלבו ,ירוזאה
.ודעומב םלוש תקולחמב יונש היה אלש

הדמצהו תיביר תקיספ קוח תלוחת.א18
יוציפל וא הבצק תנלה יוציפל ,רכש תנלה יוציפל תוכזה הנשייתה
ייוציפ תנלה
ירוזא ןיד תיב לטיב וא ,(ד)-20ו א17 םיפיעס יפל ,םירוטיפ
יוציפ ,רכש תנלה יוציפ
18 םיפיעס יפל םירוטיפ ייוציפ תנלה יוציפ וא הבצק תנלה
קוח תוארוה ולוחי ,(ד)-20ו
6 ףיעסב רומאה ףא לע 1961-,א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ
.קוח ותואל

דיגאת קוריפו לגר תטישפ.19
ימואלה חוטיבה קוחל הנ127 ףיעסב רומאכ וצ דיבעמ יבגל ןתינ(א)
],בלושמ חסונ[
(א)אס127 ףיעסב ותועמשמכ קרפמה היהי אל 1968-,ח"כשתה
בייח רומאה קוחל
יאשר בוחה רושיא רבדב ותטלחהב םלוא ;רכש תנלה יוציפ םולשתב
עובקל אוה
דעומה ןמש הפוקתל הדמצה ישרפה ופסוותי ןלוהש רכשה לע יכ
רכשה םולשתל
ףיעס ןיינעל טרפ ,רבד לכל ויהי הלא םישרפה ;ומולשת םוי דע
רכשמ קלח ,הז
.הדובעה
םיסכנה סנוכש הדובע רכש ןיינעל לוחי אל (א) ןטק ףיעס(ב)
תטישפב ןמאנ ,ימשרה
ןתמ ירחא וב ובייחתה דיגאת קרפמו לגר תטישפב ןובזע להנמ ,לגר
.וצה

ןלומ רכשכ למג תפוקל בוח.א19
ןיב ,למג תפוקל בייח דיבעמש םוכס םג ןלומ רכשכ וארי(א)
ונממ עיגמ םוכסהש
םוכסהש דבלבו ,דבועה רכשמ ותוכנל בייח דיבעמהש ןיבו ןירשימב
בייח רשא
םיאור ובש םויהמ םימי 21 ךות הפוקל םלוש אל תוכנל דיבעמה
רכשה תא ןלומכ
אלש ומלשל בייחתנ דיבעמהש םוכסהש וא ,תוכנל וילע היה ונממש
יוכינ ךרדב
רכשה תא ןלומכ םיאור ויה ובש םויהמ םימי 21 ךות םלוש אל
תמייק ויבגלש
.ןלוה אלש ןיבו ןלוה רכשהש ןיב אוהו ;תובחה
- היהי הז ףיעס יפל רכשה תנלה יוציפ(ב)
;17 ףיעס יפל - דבועה רכשמ תוכנל בייח דיבעמהש םוכס יבגל(1
- (בוחה - ןלהל) למגה תפוקל ןירשימב בייח דיבעמש םוכס יבגל(2
ישרפה
תמייק ויבגלש הדובעה רכש םולשתל דעומה ןמש הפוקתל הדמצה
תובחה
לש ללוכה םוכסה לע %20 תפסותב ,ומולשת םוי דע למגה תפוקל
בוחה
קלח דעב ;בוחה םלוש אל ובש שדוח לכ דעב רומאכ הדמצהה ישרפהו
.יסחי ןפואב הרומאה %20 לש תפסותה םלושת שדוחמ
םיטרפה ובו ישיא סיטרכ הב חטובמה דבוע לכל להנת למג תפוק(ג)
ועבקנש
עבקיש יפכ ,ודבוע יבגל םיטרפ למג תפוקל רוסמי דיבעמ ;תונקתב
הדובעה רש
.תונקתב
וארי ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ למג תפוקל בייח דיבעמש םוכס(ד)
תויוכז ןיינעל
.ודעומב םלוש וליאכ למגה תפוק יפלכ ופילח וא דבועה
םלוש םרטבו (א) ןטק ףיעסב עבקנש דעומהמ םישדוח השש ורבע(ה)
לשב בוחה
וא םולשת תלבקב ופילח תא וא ותוא הכזמה הרקמ ול הרק דבועה
ןיעב תוריש
םוכסל הוושה םוכס דיבעמהמ עובתל איה תיאשר ,למגה תפוקמ
דבועל המלישש
תורישה לש יפסכה יוושה תאו ומלשל הדיתע איהש וא ופילחל וא
וא ןתינש ןיעב
םלתשמ היהש םוכס לכ יוכינב ,ופילחל וא דבועל תתל הדיתע איהש
ותוא לשב
דח םוכס ןיב ,םהינשל וא ,דיבעמל וא ,ופילחל וא דבועל הרקמ
ןיבו ימעפ
הרקש םויב למגה תפוק תא דבועה בזע וליא ,םיידיתע םימוכס
הכזמה הרקמה
.רומאכ
ןיעב םיתוריש לש יפסכה םיווש וא םיידיתע םימולשת ןוויה(ו)
ןיינעל םיידיתע
ןוויה םיבשחמ הבש ךרד התואב בשוחי (י)-ו (ה) םינטק םיפיעס
ןכרעו תואבציק
ימואלה חוטיבה קוחל 185 ףיעס חוכמ ןיעב תואלמיג לש יפסכה
],בלושמ חסונ[
.םיבייוחמה םייונישב 1968-,ח"כשת
בייח דיבעמש םולשת תיחפהל יאשר הדובעל ירוזאה ןידה תיב(ז)
למג תפוקל
תוקידצמה תוביסנ האר םא (ה) ןטק ףיעסב רומאכ יופיש תקזחב
.ןכ תושעל
םלוש אלו (א) ןטק ףיעסב עבקנש דעומהמ םישדוח השש ורבע(ח)
דיבעמה לש ובוח
לע עידוהל למגה תפוק תיאשר ,(א) ןטק ףיעסב רומאכ למגה תפוקל
בתכב ךכ
םוימ םיפסונ םישדוח השש ורבעשמו ,דיבעמל קתעה םע ,דבועל
העדוהה תריסמ
תוארוה בוח ותוא יבגל ולוחי אל ,למגה תפוקל בוחה םלוש אלו
(ד) ןטק ףיעס

אלש לח בוחה תייבגב רוגיפהש הדובעל ירוזאה ןידה תיב עבק םא
התונלשר בקע
.למגה תפוק תא תוקידצמה תורחא תוביסנ בקע לח וא
וא דבועל למג תפוקמ ןיעב תורישל וא םולשתל תואכזה הרצונ(ט)
הפוקתב ופילחל
םישדוחה תשש םות ןיבל (א) ןטק ףיעסב עבקנש דעומה ןיבש
םוימ םיפסונה
תיאכז למגה תפוק אהת אל ,(ח) ןטק ףיעסב רומאכ העדוהה תריסמ
ררחתשהל
תונלשר בקע אלש לח רוגיפה םא ףא (ד) ןטק ףיעס יפ-לע התובחמ
לח וא הפוקה
.התוא תוקידצמה תורחא תוביסנ בקע
םתועמשמכ הבחרה וצ וא יללכ יצוביק םכסה וילע לחש דבוע (1)(י)
םימכסה קוחב
םוכס ודעב םלשל דיבעמ בייחמה 1957-,ז"ישת ,םייצוביק
רומאכ ,למג תפוקל
ועבקנש םיטרפ למג תפוקל רסמ אל דיבעמהו ,(א) ןטק ףיעסב
יבגל תונקתב
דבועה לע ולוחי אל ,דבועה לשב והשלכ םוכס םליש אלו דבועה
םינטק םיפיעס
תפוקל דבועה לשב דיבעמה לש ובוח םלוששמ םלואו ,(ט) דע (ד)
ךות רומאכ למג
הרקמ עריאש ינפלו (א) ןטק ףיעסב רומאה דעומהמ םינש שולש
תא הכזמה
.דעומב בוחה םלוש וליאכ למגה תפוק יפלכ ופילח וא דבועה
ול הקינעה וא םולשת ופילחל וא דבועל למגה תפוק המליש (2)
ןיעב תוריש
,רומאכ דיבעמה לש ובוח םלושש םוימ הנש ךות (1) הקספ חוכמ
ןידה תיב יאשר
םא ךכ לשב למגה תפוק תא תופשל דיבעמה תא בייחל הדובעל ירוזאה
האר
.ןכ תושעל תוקידצמה תוביסנ
םיטרפ וא תועדוה תריסמ יכרד תונקתב עובקל יאשר הדובעה רש(בי)
הז ףיעס ןיינעל
.ןעמנל םתריסמ תחכוה יכרדו

למג תופוק רפסמב חוטיב.ב19
ולוחי אל (תוארוה - ןלהל) (אי) דע (ד)א19 ףיעס תוארוה(א)
תוריש וא םולשת יבגל
םיאכז ופילח וא דבועה םא ,למג תפוק תאמ תוארוהב רומאכ ןיעב
םלבקל
םכסה חוכמ תרחא למג תפוקמ ,םהל הכזמה הרקמ ותוא בקע ,םאולמב
ןיבש
.תוארוהה חוכמ אלו דבועהו דיבעמה
(א) ןטק ףיעסב רומאכ םכסה חוכמ םיאכז ופילח וא דבועה ויה(ב)
וא םולשתל
למגה תפוקמ םהל םינתינ ויה ובש ךרעה אולמב אלש ןיעב תורישל
הנושארה
תורישל וא םולשתל םיאכז ויה וא ,םהל הכזמה הרקמ ותוא בקע
רומאכ ןיעב
םולשתב למגה תופוק לכ ואשי ,הרקמ ותוא בקע תוארוהה חוכמ
וא ףתושמב
,היהת ךכב ךורכה לטנה תקולחו ,ןיעב תורישה תא ףתושמב ונתי
המכסה רדעהב
תוביסנב קדוצל הדובעל ירוזאה ןידה תיב האריש יפכ ,ןהיניב
.ןיינעה
ותוכז שומימ םשל למגה תופוקמ תחאל ופילח וא דבוע הנפשמ(ג)
,תוארוהה יפל
,ול עיגמה לככ ,ןיעב תורישה תא ןתת וא םולשתה תא הפוקה םלשת
,םאולמב
למג תפוק יפלכ ופילח וא דבועה יאכז היהי אל בוש ןכ התשעשמו
ותואל תרחא
תא הנתנ וא המלישש למגה תפוקו הרקמ ותוא לשב תוריש וא םולשת
תורישה
.(ב) ןטק ףיעסב רומאכ תרחא למג תפוקמ רזחהל תיאכז רומאכ ןיעב

תויוכז תרימש.ג19
יפלכ דבוע לש ויתויוכזמ וערגי אל ב-19ו א19 םיפיעס תוארוה
לע למג תפוק וא דיבעמ
תויוכזו תובוחמ וא ,למגה תפוק ןונקת וא םכסה ,קוקיח יפ
תפוקו דיבעמ לש תוידדה
.למגה תפוק ןונקת וא םכסה יפ לע למג
םירוטיפ ייוציפ תנלה ייוציפ.20
יבגל ,"םירוטיפ ייוציפ םולשתל דעומה" ,הז ףיעסב(א)
ייוציפל יאכזש ימ וא דבוע
:הלאה םידעומה ןיבש רחואמה - וחוכמ םירוטיפ
;דיבעמו דבוע יסחי תקספה םוי(1
םכסה תארוה יפ לע םירוטיפה ייוציפ םולשתל עבקנש דעומה(2
,יצוביק
;דבועה לע הלחה הבחרה וצ וא רחא יצוביק רדסה
ייוציפל תוכז ,רחא םכסה וא הדובע הזוח יפ לע ,העבקנ םא(3
םירוטיפ
רחא יצוביק רדסהב ,יצוביק םכסהב ,קוקיחב העובקה וז לע תפדועה
וא
ותוא יפ לע םירוטיפה ייוציפ םולשתל עבקנש םויה - הבחרה וצב
הזוח
העבקנ רומאכ תוכזהו רומאכ םוי עבקנ אל םאו ,םכסה וא הדובע
רחאל
;תוכזה העבקנ ובש םויה - דיבעמו דבוע יסחי תקספה םוי
וצ וא רחא יצוביק רדסה ,יצוביק םכסה יפ לע ,העבקנ םא(4
תוכז ,הבחרה
עבקנ אלו דיבעמו דבוע יסחי תקספה םוי רחאל םירוטיפ ייוציפל
דעומ
;תוכזה העבקנ ובש םויה - םמולשתל
,קוקיחבש הארוה יפ לע ,תינתומ םירוטיפ ייוציפל תוכזה םא(5
יאנת יולימב
יאנת יולימב וא דיבעמו דבוע יסחי תקספה םוי רחאל דבועה דצמ
ךשמב
וא רומאה יאנתה יולימ םוי - םוי ותוא רחאלש תמייוסמ הפוקת
םות םוי
.ןיינעה יפל ,הרומאה הפוקתה
םימי 15 ךות ומלוש אל םא םינלומכ םירוטיפ ייוציפ וארי(ב)
;םמולשתל דעומהמ
:ןמקלדכ היהי םירוטיפ ייוציפ תנלה יוציפ
ןיבל רשע הששה םויה ןיבש הפוקתב םירוטיפה ייוציפ ומלוש(1
םויה
דעומה ןמש הפוקתל הדמצה ישרפה - םמולשתל דעומה רחאלש םישולשה
;ומלוש ובש םויל דע םמולשתל
דעומה רחאלש םישולשה םויה רחאל םירוטיפה ייוציפ ומלוש(2
- םמולשתל
,ומלוש ובש םויל דע םמולשתל דעומה ןמש הפוקתל הדמצה ישרפה
הדמצהה ישרפהו םירוטיפה ייוציפ לש ללוכה םוכסה לע %20 תפסותב
קלח דעב ;םירוטיפה ייוציפ ומלוש אל ובש שדוח לכ דעב רומאכ
שדוחמ
.יסחי ןפואב הרומאה %20 לש תפסותה םלושת
ןיינעל טרפ ,רבד לכל היהי םירוטיפ ייוציפ תנלה יוציפ(1ב)
קלח ,(ב) ןטק ףיעס
.םירוטיפה ייוציפמ
םוכס הנלהה יוציפמו םירוטיפה ייוציפמ תיחפהל יאשר דיבעמה(2ב)
בייחש בוח לש
ייוציפמ ותוכנל יאכז וא בייח דיבעמהש םוכס וא דיבעמל דבועה
.םירוטיפה
קוחל 5 וא (א)1 םיפיעס חוכמ אלש םירוטיפ ייוציפל יאכזש ימ(ג)
,םירוטיפ ייוציפ
ייוציפ םולשתל דעומה ויבגל לוחי אל 1963-,ג"כשתה
ףיעסב רומאכ םירוטיפ
םולשתל בתכב השירד ןכל םדוק דיבעמל הרסמנש רחאל אלא (א) ןטק
םייוציפה
דעומה רחאל דיבעמל השירדה הרסמנ ;השירדל הליעה ןויצ ךות
לוחי - רומאה
.השירדה תריסמ םויב םייוציפה םולשתל דעומה ויבגל
,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי 19-ו , 18א17 םיפיעס תוארוה(ד)
ייוציפ תנלה יבגל
ךמסומ היהי ירוזא ןיד-תיב םלואו ,רכש תנלה איה וליאכ םירוטיפ
וא תיחפהל
םא ףא 18, ףיעסב רומאכ ,םירוטיפ ייוציפ תנלה יוציפ לטבל
םירוטיפה ייוציפ
:הלאמ דחא בקע ומלוש אל
שממ םהב שיש ,םירוטיפ ייוציפל תוכזה םצע רבדב תועד יקוליח(1
תעדל
;ןידה תיב
;דיבעמו דבוע יסחי וקספנ ובש דעומה רבדב תועד יקוליח(2
ותשירד יפל דיבעמל רסמ אל םירוטיפה ייוציפ תלבקל יאכזה(3
םיטרפ
תוכזה תעיבק ןיינעל םישורדהו רומאכ יאכזל וא דבועל םיעגונה
ייוציפל
.םרועיש וא םירוטיפה
םהמ קלח וא םירוטיפה ייוציפ תא למג תפוקמ לבקל יאכזש ימ(ה)
םימולשת חוכמ
םירוטיפ ייוציפ תנלה ייוציפל יאכז היהי אל ,דיבעמ הל םלישש
םוכסה לע
עידוה דיבעמה םא ,הרומאה ותוכז יפ לע ,למגה תפוקמ ול עיגמה
למגה תפוקל
אוה יכ ,םירוטיפה ייוציפ םולשתל דעומהמ םימי 15 ךות ,בתכב
םיכסמ
םיפיעס תוארוהמ עורגל האב הניא הז ןטק ףיעס תארוה ;םמולשתל
קוחל 20-ו 14
.1963-ג"כשתה ,םירוטיפ ייוציפ
ןיד-תיב תפוקב דיבעמה דיקפהו ,דבוע היהש ימ וא דבוע רטפנ(ו)
לש םוכס ירוזא
,וארי - ול יאכזל וריבעי ןיד-תיבש תנמ-לע םירוטיפ ייוציפ
,(ב) ןטק ףיעס ןיינעל
.הדקפהה םויב יאכזל רומאה םוכסה םלוש וליאכ

(לטוב).21
(לטוב).א21
(לטוב).22
ט"כשת :ןוקית (לטוב).23

רכשה סקנפ.24
רכשהו ,וידבועל עיגמה הדובעה רכש רבדב סקנפ להנל בייח דיבעמ
ןכו ,םהל םלושש
םלושש הדובעה רכש טוריפ ,בתכב ,וידבועל רוסמל אוה בייח
רש ;וכונש םימוכסהו
םידיבעמה יגוס תא תומושרב םסרופתש העדוהב עבקי הדובעה
הז ףיעס לוחי םהילעש
.ויפל ומשרייש םיטרפה תאו

הדובע רכשמ םייוכינ.25
:הלא םימוכס אלא הדובע רכשמ וכוני אל(א)
;קוקיח יפ לע ותוכנל רתומש וא ,ותוכנל הבוחש םוכס(1
;וכוני יכ בתכב םיכסה דבועהש תומורת(2
רכשה ןמ םתוכנל שיש ,וב רבח דבועהש םידבוע ןוגראב רבח ימד(3
יפ לע
,וכוני יכ בתכב םיכסה דבועהש וא הדובע הזוח וא יצוביק םכסה
;לעפמב םידבועה דעוול םיליגרה םימולשתהו
תדעוימה (3) הקסיפ יפ לע םתוכנל רתומש רבחה ימדל תפסות.א
בתכב ודיבעמל דבועה עידוה םא תלוז ,תיתגלפמ תוליעפ ןומימל
;תפסותה םולשתל ותודגנתה לע
קוחב ותועמשמכ גיציה ןוגראה תבוטל ינוגרא יעוצקמ לופיט ימד.ב
םכסה יפ לע םתוכנל שיש 1957-,ז"ישתה ,םייצוביק םימכסה
יצוביק
,םידבוע ןוגרא םושב רבח ונניאש דבוע לש ורכשמ הדובע הזוח וא
רחאל ,הדובעה רש ;רומאכ יוכינל בתכב םיכסה דבועהש וא
לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה םידבועה ןוגרא םע תוצעייתה
תונקתב עבקי ,תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאבו ,הנידמב םידבוע
יפל םתוכנל רתומש ינוגרא-יעוצקמה לופיטה ימד םומיסקמ תא
;וז הקסיפ
;קוקיח יפ לע וא יצוביק םכסהל םאתהב תעמשמ סנקכ לטוהש םוכס(4
למג תפוקל רומאכ םימולשתש דבלבו למג תופוקל םיפטוש םימולשת(5
אוה םא דבועה לש ורכשמ וכוני אל הל םלשל בייח דבלב דבועהש
עידוה
;םמולשתל ותודגנתה לע בתכב ודיבעמל
הכוני אלש יאנתב ,דיבעמל דבועהמ בתכב תובייחתה יפ לע בוח(6
ןובשח לע
;הדובעה רכש עברמ רתוי רומאכ בוח
רכש לע תולוע תומדקמה ןיא םא ,הדובע רכש ןובשח לע תומדקמ(7
הדובע
- םישדח השולשל הדובע רכש לע תומדקמה תולוע ;םישדח השולש דעב
.(6) הקסיפ תוארוה הרתיה לע תולח
,דיבעמה לצא דובעל דבוע לדח ,(א) ןטק ףיעסב רומאה ףא לע(ב)
דיבעמה יאשר
,ול בייח דבועהש בוח לש הרתי לכ דבועה לש ןורחאה ורכשמ תוכנל
תוברל
.תומדקמ

וכונש םימוכס תרבעה.26
דעוימ ולש ימל דיבעמה וריבעי 25 ףיעסל םאתהב הכונש םוכס
םוי 30 ךות םוכסה
העבקנ םא תלוז ,הכונ ונממש רכשה תא ןלומכ םיאור ובש םויהמ
;תרחא ךרד קוקיחב
.תוריל ףלא סנק - וניד ,הז ףיעס תוארוה לע רבועה
.(לטוב).27
העיבת תוכז.28
:דיבעמה דגנ ןירשימב העיבת תוכז היהת הלאל
;25 ףיעס יפל הכונש םוכס דעוימ ול רשא םדא(א)
א19 ףיעסב רומאכ הל בייח דיבעמהש םוכס יבגל - למג תפוק(ב)
תנלה ייוציפ יבגלו
.רומאכ םוכס לשב רכש
דיבעמהש םוכס יבגל - הקוסעתה תוריש וא רהוסה יתב תוריש(ג)
דבועל םלשל בייח
,ןישנועה קוח לש 'ו קרפל '1ב ןמיס יפל קשמ תדובעב תוריש
.1977-ז"לשתה
.(לטוב).29

ומדוק בוחל שדח דיבעמ תוברע.30
שדחה דיבעמה םג יארחא ,גזומ וא קלוח וא דיל דימ לעפמ רבע(א)
רכש םולשתל
אלא ,םדוקה דיבעמה ןמ םיעיגמה למג תפוקל םימולשתלו הדובע
דיבעמהש
העובקה ךרדב תונותעבו לעפמב םסרפיש העדוה ידי-לע ,יאשר שדחה
,תונקתב
םוימ םישדח השולש ךות ול ושגוי רומאכ םימולשת תועיבתש שורדל
,הרבעהה
הז םוי ירחא העדוהה תא םסריפ םאו ,גוזימה וא הקולחה
.םוסרפה םוימ ;amp8211&#;
רובעכ ול ושגויש תועיבת םולשתל יארחא היהי אל שדחה דיבעמה
לש הפוקתה
.רומאכ םישדח השולש
וגוזימ וא ותקולח ,לעפמ תרבעה לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה(ב)
לגר תטישפ בקע
םלשל התלכי-יא ללגב תיפותיש הדוגא וא הרבח לש קוריפ בקע וא
.היתובוח
תונקתו עוציב.31
לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ הדובעה רש
עגונה ןינע
.ועוציבל

תוצעייתה תבוח.32
םע תוצעייתה רחאל אלא 13 ףיעס יפל תונקת הדובעה רש ןיקתי אל
םידבועה ןוגרא
םייצרא םינוגרא םעו םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה
םידיבעמ לש םיגיצי
.רבדב םיעגונ םה רשה תעדלש

דיבעמכ הנידמה.33
.רחא דיבעמ לכ ןידכ דיבעמכ הנידמה ןיד הז קוח ןינעל

תויוכז תרימש.34
םכסה ,קוח יפל דבועל הנותנה תוכז לכמ טעמל אב וניא הז קוח
הדובע הזוח ,יצוביק
.גהונ וא

םילוטיב.35
.הל'גמה לש ינשה רפסה לוחי אל םהב ןד הז קוחש םינינעב(א)
.םילטב ינמותועה לעופל האצוהה קוחל 83-ו 82 םיפיעסה(ב)

הליחת.36
לירפאב 1) ח"ישת ןסינב א"י םויב הז קוח תליחת
.(1958


ןוירוג ןב דוד :הלשממה שאר
יבצ ןב קחצי :הנידמה אישנ
רימנ יכדרמ : הדובעה רש

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google