ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ
  

םייח תורוק תביתכ <<  ישאר דומע
    
םייח תורוק תביתכל םיפיט
...
  .1
םולשת אלל הקידבל םייח תורוק תחילשל ןאכ ושיקה
...
  .2
?םייח תורוק בותכל ךיא
...םייח תורוק בותכל ךיא
  .3
ליגר ץבוק - םייח תורוק לש אמגוד תדרוהל ןאכ ושיקה
...
  .4
פיז ץבוק - םייח תורוק לש אמגוד תדרוהל ןאכ ושיקה
...
  .5
    

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google