ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ?םייח תורוק בותכל ךיא
?םייח תורוק בותכל ךיא

ןיינע לכ זא ,ועצובי אל םה םאש ,םיינכט םיביכרמ רפסמב ליחתנ
.ילושל ךופהי םייחה תורוק ןכות
טמרופה ביכרמ ,ליימיאב דרוו ץבוקכ םייחה תורוק תחילש ןדיעב
.יתועמשמ דואמ אוה םייחה תורוק םיבתכנ וב
תורוקב תופצל םיחילצמ םניא יכ ורמאו ונילא ונפ תובר תורבח
.םהילא וחלש הדובע ישפחמש םייח

?היעבה תעבונ הממ

2000, סיפוא תרדיסב םהיתבב םישמתשמ הדובעה ישפחמ תיברמ
.2000 דרוו תנכות תא שי הכותבש
תורבחב שונא יבאשמ תוקלחמו ,המשה תורבח ,םדא חכ תורבח ,ןכבו
.97 דרוו ללכ ךרדב ,רתוי הנשי דרוו תנכותב םישמתשמ ,תוליגר
ןניא 6, דרווב וא 97 דרווב תושמתשמה תורבחהש ,איה היעבה
.2000 דרווב םהילא עיגמש ץבוק חותפל תולוכי
םיחתפנ ,הרבחה לא םעיגמש םייח תורוק 100 ךותמ וב בצמ רצונ
חלשש דמעומה תא ןכדעל םיחרוט אל הרבחבו ,הברה הז םגש 50,
וחקלנ אל ללכב ולש םייחה תורוקש ךכ לע 2000 דרווב םייח תורוק
.ןובשחב
דיקפתל ןויארל ותוא ונימזה אל ךיא ןיבמ אל דמעומה וב הרקמ הז
.הפפכ ומכ וילא םיאתמ אוהש

?היעבה םירתופ ךיא

תוחפ ונחנא זא 97, דרוו וא 6 דרווב םישמתשמ ונא םא ,ןכבו
.היעבב
תורוק ץבוק תא חותפל ץלמומ 2000, דרווב םישמתשמ ונא םא
זאו -< םשב הרימש -< ץבוק :לע ןוילעה טירפתב שיקהל ,םייחה
גוסכ הרימש לש טירפתל תורשפא הנשי ולש תיתחתבש ןולח ונל חתפנ
.םירמושו 6 -< דרוו תורשפאב םירחוב <-
...וב בותכ המ וארי תוחפל לבא ,דבכ רתוי ץבוקה לש לקשמה

:ונניינעל

תשקובמה הרשמה תשגדה אוה םייח תורוק תביתכב יסיסבה ביטומה
םא ,ליימיאב אשונה תרושב ןיפוליחל וא ,םייחה תורוק תליחתב
.ליימיאב םיחלשנ םייחה תורוק
ןהל ןיאש ךכ ,םויב םייח תורוק תואמ תולבקמ א"כ/המשהה תורבח
וחלשנ תורשמה לכ ךותמ הרשמ וזיא רובע דבל בושחל ןמזה תא
המיאתמה הרשימ שפחל וליחתי אל םה .םייחה תורוק םידעוימ
אוה וב קוסיעה םוחת ןויצ אלל םייח תורוק חלשש דמעומל
.ןיינועמ
האצות הגישמ הז רשקהב "ךמחל חלש" תטיש .דואמ הבושח וז הדוקנ
.הרבחל דרטמ ךפוה הז םיתיעל .הכופה
,הל םימיאתמ םניאש הרשימל םייח תורוק תחילש לע רבדנ אלש
.הרשמה ןיבל ונלש ןויסנה ןיב רשק והשזיא שי ילואש החנהב
לכ לע ,קשמב םויה םיאצמנ ונא הב הפוקתב .ןיבהל םיבייח ונחנא
ומכ דיקפתל םימיאתמש םידדומתמ תואמ אל םא ,תורשע שי הרשמ
.םינופ םתא הילא הרשימל םימיאתמ תויהל תמאב וסנ זא .דיל הפפכ

הציקס תמייק .םכחתהל ץלמומ אל םיייחה תורוקל רושקה לכב
תושקהל אל תנמ לע הב שמתשהל ףידע ,םייח תורוק תכירעל תלבוקמ
וא ,תורבח לש וגול ,םירויצ ףיסוהל ךרוצ ןיא ,ןבומכ .ארוקה לע
.םייניינע ויה .ןיעה תא ףייעיש המוד רבד לכ

:םוחב ץילממ הסנרפ לטרופ םייחה תורוק ןכות יבגל
תורוק תביתכב םייתיצמתו םימישרמ ,םייתוכיא ,םידקוממ ויה
.םכלש םייחה
קיסעמה ןיבל ךניב יתוכיא שגפמ תריצי -םייחה תורוק תרטמ
.המשהה תרבח /ילאיצנטופה
"רצק הוולנ בתכמ" ןיעמ ווהי רשא תורוש המכ בתכמה ןכותב ובתיכ
.םכייח תורוקל

דבלמ .דחא דומעל םייחה תורוק לש ןכותה לדוג תא םיאתהל יוצר
.םידקמה ףדה
תומש ןייצל לבוקמ אל .רבעל הווההמ םיעוראה רדס תא ןייצל
שי יעוצקמה ןויסנב השירד י"פע ורסמיש ןייצל ךא ,םיצילממ
.דעוימה דיקפתל תוקישמה תומישמ לע שגד םע רואת לע דיפקהל

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google