ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ1998 ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוח
1998 ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוח

קוחה תרטמ.1
,םדא לש ודובכ לע ןגהל ידכ תינימ הדרטה רוסאל ותרטמ הז קוח
לעו ותוריח לע
.םינימה ןיב ןויווש םדקל ידכו ,ותויטרפ
תורדגה.2
- הז קוחב
םניב ןיאש םוקמ ,ןוחטיבה תוחוכ תורישב quot-& ;תורישב"
דבוע יסחי םהב תרשמה ןיבל
;דיבעמ
קפס היה אלש דבלבו ,תוגהנתהב וא םילימב - "הארה"
;תוגהנתהה תועמשמ יבגל ריבס
וא יתוזח גצומ תועצמאב ,הפ לעב ,בתכב - "תוסחייתה"
תועצמאב תוברל ,יתעימש
;תוגהנתהב וא ,בשחמ רמוח וא בשחמ
ןויווש קוח - "הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח&;quot
;1988ח"משתה ,הדובעב תויונמדזהה
1977;ז"לשתה ,ןישנועה קוח - "ןישנועה קוח"
;ןישנועה קוחל א368 ףיעסב ותרדגהכ - "עשי רסח"
,לארשי תרטשמ ,לארשיל הנגה אבצ - "ןוחטיבה תוחוכ"
ינוגראו רהוסה יתב תוריש
;הנידמה לש םירחאה ןוחטיבה
קוחב םתרדגהכ - "בשחמ רמוח"ו "בשחמ"
;1995ה"נשתה ,םיבשחמה
ובש רחא םוקמ ,הדובעה םוקמ - "הדובע יסחי תרגסמ"
םעטמ תוליעפ תלהנתמ
לכב הדובעה יסחיב תורמ לוצינ ךות וא ,הדובעה ידכ ךות ,דיבעמה
;אוהש םוקמ
תקסעה קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ - "םדא חוכ ןלבק&;quot
,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע
1996; ו"נשתה
.םינש 18 ול ואלמ םרטש םדא - "ןיטק"

תולכנתהו תינימ הדרטה.3
:הלא םישעממ דחא לכ איה תינימ הדרטה(א)
רשאכ ,ןישנועה קוחל 428 ףיעסב התועמשמכ ,םימויאב הטיחס(1
השעמה
;ינימ יפוא לעב אוה ותושעל שרדנ םדאהש
;ןישנועה קוחל 349-ו 348 םיפיעסב םתועמשמכ םינוגמ םישעמ(2
הארה רשא םדאל תונפומה ,ינימ יפוא תולעב תורזוח תועצה(3
יכ דירטמל
;תורומאה תועצהב ןינועמ וניא

רשאכ ,ותוינימב תודקמתמה ,םדאל תונפומה תורזוח תויוסחייתה(4
ותוא
;תורומאה תויוסחייתהב ןינועמ וניא יכ דירטמל הארה םדא
וא ונימל סחיב םדאל תינפומה הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה(5
,ותוינימל
;תינימה ותייטנ תוברל
תונפומה ,(4) וא (3) תואקספב רומאכ תויוסחייתה וא תועצה(6
ימל
תוטרופמה תוביסנב ,(ג) דע (א) הנשמה תואקספב םייונמהמ
תואקספב
ןינועמ וניא יכ דירטמל הארה אל דרטומה םא םג ,הלא הנשמ
וא תועצהב
:תורומאה תויוסחייתהב
וא ךוניח ,תולת ,תורמ יסחי לוצינ ךות - עשי רסחל וא ןיטקל.א
;לופיט
לש תולת לוצינ ךות - יאופר וא ישפנ לופיט תרגסמב ,לפוטמל.ב
;לפטמב לפוטמה
ךות - תוריש תרגסמב תורישב םדאלו ,הדובע יסחי תרגסמב דבועל.ג
.תורישב וא הדובע יסחיב תורמ לוצינ
וא ,תינימ הדרטהב הרוקמש אוהש גוס לכמ העיגפ איה תולכנתה(ב)
וא הנולתב
.תינימ הדרטה לע ושגוהש ,העיבתב

תולכנתהו תינימ הדרטה רוסיא.4
.ול לכנתי אלו ותלוז תא תינימ םדא דירטי אל

תוריבע - תולכנתהו תינימ הדרטה.5
- וניד ,(6) דע (3)(א)3 ףיעסב רומאכ םדא תינימ דירטמה(א)
.םייתנש רסאמ
.םינש שולש רסאמ - וניד ,(ב)3 ףיעסב רומאכ םדאל לכנתמה(ב)
ול לכנתהו (א) ןטק ףיעסב רומאכ רחא םדא תינימ םדא דירטה(ג)
ןטק ףיעסב רומאכ
.םינש עברא רסאמ - וניד ,(ב)
תריקח) ןידה ירדס ןוקיתל קוחל ב-2ו א2 םיפיעס תוארוה(ד)
1957-,ח"ישתה ,(םידע
ותודע לעו הז ףיעס יפל הריבעב עגפנש ימ לש ותריקח לע ולוחי
הריבע לשב
.רומאכ
לש םש םוסרפ ןיינעל ולוחי ןישנועה קוחל 352 ףיעס תוארוה(ה)
הריבעב עגפנש ימ
.הז ףיעס יפל

תויחרזא תולווע - תולכנתהו תינימ הדרטה.6
תדוקפ תוארוהו ,תויחרזא תולווע ןה תולכנתהו תינימ הדרטה(א)
חסונ[ ןיקיזנה
.הז קוח תוארוהל ףופכב ןהילע ולוחי ],שדח
תולכנתה לשב וא תינימ הדרטה לשב קוספל יאשר טפשמה תיב(ב)
הלעי אלש יוציפ
-16ב ןכדועי הז םוכס ;קזנ תחכוה אלל ,ח"ש 50,000 ךס לע
םאתהב ,שדוח לכב
ןטק ףיעס ןיינעל ;יסיסבה דדמה תמועל שדחה דדמה תיילע רועישל
-הז
תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמ"
;הקיטסיטטסל
;ןוכדעה שדוחל םדקש שדוחה דדמ - "שדחה דדמה&;quot
.1998 סרמ שדוח דדמ - "יסיסבה דדמה"
,ןיינעה יפל ,הדובעל ןידה תיב וא טפשמה תיב קקדזי אל(ג)
הלווע לשב העיבתל
םינש שולש ופלחש רחאל השגוהש 7, ףיעס יפל וא הז ףיעס יפל
הרצונש םוימ
.הליעה

דיבעמ ידיב םיעצמא תטיקנ.7
ידכ ,ןיינעה תוביסנב ,םיריבס םיעצמא טוקנל בייח דיבעמ(א)
תינימ הדרטה עונמל
ידי לע וא ,ודבוע ידי לע ,הדובע יסחי תרגסמב תולכנתה וא
ףא ומעטמ הנוממ
:וילע ךכ םשלו ,רומאכ הרקמ לכב לפטלו ,ודבוע וניא םא
תולכנתה וא תינימ הדרטה לשב הנולת תשגהל הליעי ךרד עובקל(1
רוריבלו
;הנולתה
עדיש תולכנתה וא תינימ הדרטה לש הרקמב תוליעיב לפטל(2
ןכו ,םהיתודוא
ידכו םירומאה םישעמה תונשיה תא עונמל ידכ ונתלוכיבש לכ תושעל
.תולכנתהה וא הדרטהה בקע ןנולתמל המרגנש העיגפה תא ןקתל
ףיעסב רומאל ףסונב ,בייח םידבוע 25-מ רתוי קיסעמה דיבעמ(ב)
עובקל ,(א) ןטק
תינימ הדרטה רבדב קוחה תוארוה ירקיע ואבוי ובש ןונקת
תרגסמב תולכנתהו
הדרטה ןניינעש תונולתה תשגה יכרד וב וטרופיו הדובע יסחי
תולכנתה וא תינימ
םסרפי דיבעמה ;(ןונקת - ןלהל) דיבעמה עבקש יפכ ,ןהב לופיטהו
ןיב ןונקתה תא
.וידבוע
(2)-ו (1)(א) םינטק םיפיעס יפל ויתובוח תא אלימ אלש דיבעמ(ג)
יארחא היהי (ב)-ו
רומאכ העיגפ לשב תיחרזא הלוועל וא 6, ףיעס יפל תיחרזא הלוועל
7 ףיעסב
ומעטמ הנוממ וא ,ודבוע השעש ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל
וניא םא ףא
.הדובעה יסחי תרגסמב ,ודבוע
הדעווה רושיאבו החוורהו הדובעה רש תמכסהב ,םיטפשמה רש(ד)
דמעמ םודיקל
- עבקי ,תסנכה לש השיאה

רומאכ םיללכ יהז ףיעס יפ לע דיבעמה תובוח עוציבל םיללכ(1
ויהיש לוכי
וא הדובע יפנע ,הדובע תומוקמ לש םיגוס יפל וא םייללכ
;תועוצקמ
.(המגודל ןונקת - ןלהל) דיבעמל אמגוד שמשיש אמגודל ןונקת(2
ךורעי ,(ב) ןטק ףיעס יפל דיבעמה לש ויתובוח םויק ךרוצל(ה)
ןונקתב דיבעמה
.תושרדנה תומאתהה תא המגודל
רומאכ העיגפ תוברל - "תולכנתה" ,הז ףיעס ןיינעל(ו)
ןויווש קוחל 7 ףיעסב
.הדובעב תויונמדזהה
םג ,ןיינעה יפל םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז ףיעס תוארוה(ז)
םינקמה תודסומ לע
דסומה תא וארי הז ןיינעלו ,םירגובל תיעוצקמ וא תינויע הלכשה
תא ,דיבעמכ -
וא דימלתה תאו דיבעמה םעטמ הנוממכ וא דבועכ - הצרמה וא הרומה
- טנדוטסה
.דבועכ

הריבע - ןונקת םוסרפ יא.8
סנקו ,סנק - וניד ,(ב)7 ףיעסב רומאכ ןונקת דיבעמ םסרפ אל
ובש עובש לכל ףסונ
.ןישנועה קוחל (ג)61 ףיעסב עובקה סנקה רועישב ,הריבעה הכשמנ

הלוחת תבחרה.9
םיביוחמה םייונישב ,ולוחי דבועו דיבעמ ןיינעל הז קוח תוארוה
לע םג ,ןיינעה יפלו
ימ
קסעומה םדא לעו ,םדא חוכ ןלבק תועצמאב םדא לעופב קיסעמש
.רומאכ

הדובעל ןידה תיב תוכמס.10
יפל יחרזא ךילהב ןודל תידוחיי תוכמס אהת הדובעל ןידה תיבל(א)
-9ו 7 ,6 םיפיעס
- הלאמ דחא ונינעש
השעש וא ,ודבועל ,ומעטמ הנוממ וא ,דיבעמ השעש תינימ הדרטה(1
דבוע
;הדובע יסחי תרגסמב ,רחא דבועל
לש וא ,דבוע יפלכ ,ומעטמ הנוממ לש וא ,דיבעמ לש תולכנתה(2
יפלכ דבוע
;הדובע יסחי תרגסמב ,רחא דבוע
תולכנתה וא תינימ הדרטה לשב 7 ףיעסב רומאכ דיבעמ תוירחא(3
השעש
יסחי תרגסמב ,רחא דבועל דבוע וא ,ודבועל דיבעמה םעטמ הנוממ
.הדובעה
הדרטה ונינעש יחרזא ךילה לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה(ב)
תולכנתה וא תינימ
.תורישב ושענש

תויונמדזהה ןויווש קוחל 13-ו , 12א10 ,10 םיפיעס תוארוה(ג)
לע ולוחי הדובעב
.הז ףיעס יפל םיכילה

הנידמה ןיד.11
תא וארי 8-,ו 7 םיפיעס תוארוה ןיינעל ;הנידמה לע לח הז קוח
םוקמ ,ןוחטיבה תוחוכ
תאו ,דיבעמכ ,דיבעמ דבוע יסחי םהב םיתרשמה ןיבל םניב ןיאש
.דבועכ םהב תרשמה

םיניד תרימש.12
.ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ הז קוח תוארוהב ןיא

תונקתו עוציב.13
הדעווה רושיאב ,יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש
דמעמ םודיקל
.ועוציבל עגונה ןיינע לכב תונקת ןיקתהל ,תסנכה לש השיאה

תונקת תנקתה תבוח.14
םודיקל הדעווה רושיאל הנושארל ושגוי 7 ףיעס ןיינעל תונקת
לש השיאה דמעמ
.הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדוח השימח ךותב ,תסנכה

,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחב בלוש ןוקיתה).15
(-1988ח"משתה

(-1969ט"כשתה ,הדובעל ןידה תיב קוחב בלוש ןוקיתה).16

],בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחב בלוש ןוקיתה).17
(-1984ד"משתה

הליחת.18
.ומוסרפ םוימ םישדוח השיש םותב הז קוח לש ותליחת(א)
אלא 7, ףיעס ףקותל סנכיי אל ,(א) ןטק ףיעסב רומאה ףא לע(ב)
םוימ שדוח םותב
.ויפל תונקתה םוסרפ


והינתנ ןימינב :הלשממה שאר
יבגנה יחצ : םיטפשמה רש
ןמציו רזע :הנידמה אישנ
ןוכית ןד :תסנכה שאר בשוי

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google