ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ1963 ג"כשת ןירוטיפ ייוציפ קוח
1963 ג"כשת ,םירוטיפ-ייוציפ קוח

םירוטיפ ייוציפל תוכזה.1
יתשב תונוע יתש יתנוע דבועבו - תופיצרב תחא הנש דבעש ימ(א)
- תופוצר םינש
ודיבעממ לבקל יאכז ,רטופו דחא הדובע םוקמב וא דחא דיבעמ לצא
ורטיפש
.םירוטיפ-ייוציפ
הנשב םיפוצר םישדח השולש - הז קוח ןיינעל "הנוע"
.םוי 60 תוחפל דבע םהבש
דיבעמ ותוא לצא הדובע םוקמל הדובע םוקממ רבעש דבוע(ב)
םידיבעמה ופלחתנו
דיבעמהמ םירוטיפ ייוציפ לבקל יאכז ,יחכונה הדובעה םוקמב
דעב םדוקה
דבועה רטופ וליאכ םדוקה הדובעה םוקמב וא ולצא ותדובע תפוקת
יפוליח םויב
יפ לע ,ומצע לע רומאכ שדחה דיבעמה לביק ;רומאכ םידיבעמה
בתכב תובייחתה
יאכז דבועה היהש םירוטיפה ייוציפל תוירחאה תא ,דבועה יפלכ
םלבקל
םולשתמ רוטפ םדוקה דיבעמה היהי ,רומאכ םדוקה דיבעמהמ
,ואריו םייוציפה
םדוקה דיבעמה לצא דבועה לש ותדובע תפוקת תא ,הז קוח ןיינעל
םוקמב וא
.יחכונה הדובעה םוקמב דבע וליאכ םדוקה הדובעה

הדובעב תופיצר.2
- תמחמ הקספה הב הלח וליפא הדובעב תופיצר וארי 1 ףיעס ןיינעל
םיררחושמה םילייחה קוחב םתועמשמכ יקלח תורישו יאבצ תוריש(1)
הרזחה)
יפ לע אלמ יאבצ תוריש טעמל 1949-,ט"שתה ,(הדובעל
עבק תורישל תובייחתה
ןכו ,רומאה קוחל (ד)1 ףיעסב םיעובקה םיאנתה וב ומייקתנ אלש
םיאולימ תוריש
תורישו ],בלושמ חסונ1959- [ט"ישתה ,ןוחטב תוריש קוח יפל
ףיעס יפל וצ יפ לע
;רומאה קוחל 26
קוח יפ לע םא ,םהב םידבוע ןיאש גח וא תיעובשה החונמה םוי(2)
גהונ יפ לע םאו
;יאמב דחא ןכו ,םכסה וא
;תיתנש השפוח(3)
תמכסהב וא קוח יפ לע דבועל ונתינש רכשב הרגפ וא השפוח(4)
;דיבעמה
תמכסהב וא קוח יפ לע דבועל ונתינש רכשב אלש הרגפ וא השפוח(5)
;דיבעמה
;התבשה וא התיבש(6)
;הלחמ וא הנואת(7)
;דבועה םהב דבע אל גהונ וא תד ימעטמש החפשמב לבא ימי(8)
ךות הקספה וא דיבעמו דבוע יסחי קותינ אלל תיערא הקספה(9)
דבוע יסחי קותינ
;םישדח השולש לע הלוע הניאש דיבעמו
,םוריח תעשב הדובע תוריש קוח יפל הדובע תורישל ןומיא(10)
.1967-ז"כשתה

תויוכזב םיעגופ םניא םירוטיפ יתמיא.3
אל םא - םתוא וארי ,הנושאר הדובע תנש ףוס ינפל ךומס םירוטיפ
רבד לש וכופיה חכוה
םירוטיפ ייוציפ םולשת תבוחמ ענמיהל הנווכ ךותמ ושענ וליאכ -
הלאכ םירוטיפ ןיאו
.םייוציפה תוכזב םיעגופ

רטפנש דיבעמ.4
,ודיבעמ לש לגר תטישפ וא הריטפ תמחמ הקספנ ותדובעש דבוע
וא וקוריפ - דיגאתבו
.רטופ וליאכ םירוטיפ-ייוציפל יאכז ,ותקיחמ

רטפנש דבוע.5
.ותוא רטיפ וליאכ םייוציפ ויריאשל דיבעמה םלשי ,דבוע רטפנ(א)
תעשב דבועה לש גוז ןב - הז ןיינעל "םיריאש"
רוביצב עודיה תוברל ,ותריטפ
חטובמב יולת רדגב אוהש דבועה לש דליו ,ומע רג אוהו וגוז-ןבכ
תואלמיג ןיינעל
],בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל 'ג קרפ יפל
וא גוז-ןב ןיאבו 1968-,ח"כשתה
ןכו רטפנה לע התיה םתסנרפ רקיעש םירוהו םידלי - רומאכ םידלי
תויחאו םיחא
לכו ותריטפ ינפל שדוח רשע-םינש תוחפל רטפנה לש ותיבב ורגש
התיה םתסנרפ
.רטפנה לע
דלי וא גוז-ןב םניאש םיריאשל םימלתשמ םירוטיפ ייוציפ ויה(ב)
,רומאכ יולתה
םיריאשל ונתנייו הדובעל ירוזאה ןידה תיבב םייוציפה ודקפוי
ןיד תיב עבקיש
תדימבו ילכלכה בצמב בשחתהב ,עבקיש הקולחה יפלו הדובעל ירוזאה
םתולת
.רטפנש דבועב
םתוא וארי אל רטפנש דבוע לש םיריאשל םימלתשמה םייוציפ(ג)
.ןובזעהמ קלחכ

יוקל תואירב בצמ לגרל תורטפתה.6
רואלו ,ותחפשמ ןב לש וא אוה ותואירב בצמ לגרל דבוע רטפתה
,םייאופרה םיאצממה
- תורטפתהל תקפסמ הביס התיה ןיינעה תוביסנ ראשו הדובעה יאנת
ןיינעל םיאור
.םירוטיפכ ותורטפתה תא םירוטיפ-ייוציפ
תונקתב עבקנש החפשמ-ןב - "החפשמ-ןב" הז ףיעסב
.תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב

הרוה לש תורטפתה.7
לפטל תנמ לע ,הדליש םוימ םישדח העשת ךות ,תדבוע הרטפתה(א)
וארי - הדליב
תדבועב ןידה אוהו ,םירוטיפכ התורטפתה תא הז קוח ןיינעל
,ץומיאל הלביקש
ךותו ,םינש הרשע שולש ול ואלמ םרטש דלי ,הלעב םע וא הדבל
םישדח העשת
וצ ןתינש דבלבו ,וב לפטל תנמ לע הרטפתה ץומיאל ותלבק םוימ
ינפל ןיב ,ץומיא
.הירחאל ןיבו התורטפתה

,דבוע לע ,םיביוחמה םייונישב ולוחי (א) ןטק ףיעס תוארוה(ב)
וב םייקתנ םא לכהו
:הלאמ דחא
םיפוצר םישדח השש ךשמב תדבועכ הקסעוה דבועה לש וגוז תב(1
תוחפל
תפוקת םג הדובעכ וארי הז ןיינעל ;ותורטפתה םוי ינפל ךומסב
הקספה
;דיבעמו דבוע יסחי םיכשמנ הבש הדובעב
תוכנ תמחמ ידעלבה ולופיטב וא ,תידעלבה ותקזחהב אצמנ דליה(2
הלחמ וא
.וגוז תב לש
םישדח רשע םינש ךשמב תיאמצע תדבוע התיה דבועה לש וגוז תב(3
םיפוצר
,ץומיאל דליה תלבק ינפל ךומסב וא הדילה םוי ינפל ךומסב תוחפל
יפל
.דליב לופיט ךרוצל הקוסיע תא הקיספה אלו ,ןיינעה
יפל (ב) וא (א) ןטק ףיעסב רומאכ גוזה ינבמ דחא רטפתה(ג)
ולוחי אל ,ןיינעה
.ינשה גוזה ןב לע הז ףיעס תוארוה
הדובעה תדעו רושיאב ,תונקתב עובקל יאשר החוורהו הדובעה רש(ד)
לש החוורהו
הז ףיעס ןיינעל דיבעמל תועדוה תריסמ תבוח רבדב תוארוה ,תסנכה
גוז ינב תאמ
.רומאכ תועדוה תריסמ יא תואצותו םהמ דחא וא
הדובעה תדעו רושיאב ,תונקתב עבקי החוורהו הדובעה רש(ה)
,תסנכה לש החוורהו
ןכו (3)(ב) ןטק ףיעס ןיינעל תיאמצע תדבוע תרדגה רבדב תוארוה
רבדב םיללכ
תקספה יא ןיינעב החכוה יכרדו תיאמצע תדבועכ הקוסיע תחכוה
רומאכ ,הקוסיע
.ןטק ףיעס ותואב

םירוגמ תקתעה לגרל תורטפתה.8
םוקמ תקתעה בקע דבוע לש תורטפתה םירוטיפכ וארי הז קוח ןיינעל
- וירוגמ
םיאנתב ,וגוז-ןב רג היה וב לארשיב בושיל - ויאושינ לגרל(1)
,תונקתב ועבקנש
;תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב
חותיפ רוזאב בושיל וא ,יאלקח וניאש בושימ ,יאלקח בושיל(2)
רוזאב וניאש בושימ
תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב ,תונקתב ועבקנש םיאנתב ,חותיפ
בושימ וא
,חותיפ ירוזאו ירע קוחב התועמשמכ חותיפ ריע וניאש
ריעל 1988-,ח"משתה
,בשות אוה יכ חיכוהש דבלבו ,רומאה קוחל 9 ףיעס ןיינעל חותיפ
קוחב ותרדגהכ
"יאלקח בושי" וז הקסיפ ןיינעל ;חותיפה ריעב רומאה
- "חותיפ רוזאב בושי" וא
תדעו רושיאב ,תונקתב ועבקנש םיבושי יגוס םע הנמנש בושי
,תסנכה לש הדובעה
;ןיינעה יפל לכה ,חותיפ רוזאב םיבושי וא םייאלקח םיבושיכ
לש הדובעה תדעו רושיאב ,תונקתב ועבקנש תורחא תוביס תמחמ(3)
תוביסכ ,תסנכה
.דבועה לש וירוגמ םוקמ תקתעה תא תוקידצמה

הדובע הזוח שודיח-יא.9
הפוקתה העיגהו הבוצק הפוקתל הזוח יפ לע דבעומ דבוע היה(א)
םיאור ,הצקל
שדחל דיבעמה ול עיצה םא תלוז ,רטופ וליאכ הז קוח ןיינעל ותוא
;הזוחה תא
,הז קוח ןיינעל ,ותוא םיאור - הזוחה תא שדחל דבועה בריס
.רטפתה וליאכ
ךירצ (א) ןטק ףיעסב רומאכ הזוחה תא שדחל דיבעמה תעצה(ב)
דבועל רסמיתש
.הזוחה תפוקת םות ינפל םישדח השולש תוחפל

(לטוב).10

םירוטיפכ הנידש תרחא תורטפתה.11
תמחמ וא ,הדובעה יאנתב תישחומ הערה תמחמ דבוע רטפתה(א)
תורחא תוביסנ
ךישמי יכ ונממ שורדל ןיא ןהבש דבועה ותוא יבגל הדובע יסחיבש
,ותדובעב
.םירוטיפכ הז קוח ןיינעל תורטפתהה תא םיאור
תופוצר תונוע שולש תוחפל דבעש רחאל יתנוע דבוע רטפתה(ב)
הדובע םוקמ ותואב
םיאור - הדובע םוקמ ותואב הפוצר הדובע ול החטבוה אלש תמחמ
וליאכ ותוא
.רטופ
ותועמשמכ רידס תורישל ותוסייגתה ינפל ךומס דבוע רטפתה(ג)
קוחל 1 ףיעסב
לשב 1949-,ט"שת ,(הדובעל הרזחה) םיררחושמה םילייחה
,רומאכ ותוסייגתה
תדבועב ןידה אוהו .םירוטיפכ הז קוח ןיינעל תורטפתהה תא םיאור
הרטפתהש
(ב)3 הקספב ותועמשמכ ימואל תורישב תרשל הבדנתהש ינפל ךומס
תרדגהל
],בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל 5 ףיעסבש "דלי"
דבלבו 1968, ח"כשתה
.תוחפל םישדוח השיש ימואל תורישב התרישש
שאר ןגסל וא תימוקמ תושר שארל רחבנש תמחמ רטפתהש דבוע(ד)
תימוקמ תושר
תורטפתהה תא םיאור ,תימוקמה תושרה תפוקמ תרוכשמב ותנוהכו
הז קוח ןיינעל
דבועה יפלכ בתכב םיכסה דיבעמה םא לוחת אל וז הארוה ;םירוטיפכ
יכ
.םולשת אלל השפוחכ בשחית ותנוהכב דבועה ןהכי הבש הפוקתה
רחאל דבוע רטפתה וא 60 ליגל העיגהש רחאל תדבוע הרטפתה(ה)
65, ליגל עיגהש
ףוקזל רתומ םלואו ;םירוטיפכ הז קוח ןיינעל תורטפתהה תא םיאור
ןובשח לע
לכ ,םמוקמב וא ,הז ןטק ףיעס חוכמ םיעיגמה םירוטיפה ייוציפ
םלתשמה םוכס
סמ תדוקפל 47 ףיעסב התועמשמכ ,למג תפוקמ דבועל וא תדבועל
בקע ,הסנכה
אובל וא םירוטיפ ייוציפכ שמשל דעונשו ,הפוקל דיבעמה ימולשת
אוהו ,םמוקמב
.20 וא 14 םיפיעסב םירומאה םיאנתה ומייקתנ אל םא ףא

הרטשמל סייגתמל םייוציפ.א11
ינפל ךומסבו ,רהוסה יתב תורישל וא לארשי תרטשמל סייגתמה
דבוע היה וסויג
ויריאש וא אוה ויהי ,רומאכ סייגתהל תנמ לע ותדובעמ רטפתהו
ייוציפל םיאכז
:הלאמ תחא וב המייקתנ םא םירוטיפ
;תוחפל םישדח השש רהוסה יתב תורישב וא הרטשמב תריש אוה(1)
ייוציפב תוכזמה תוליעה תחא תמחמ קספנ רומאכ ותוריש(2)
;הז קוח יפל םירוטיפ
דבלבו ,תורישל םיאתמ יתלב אצמנש תמחמ קספנ רומאכ ותוריש(3)
קספנ אלש
וא הרטשמהמ השירפ ייוציפב ותוא תוכזמ ויה אלש תוביסנב תורישה
תורישמ
.ןיינעה יפל לכה ,רהוסה יתב

םייוציפה רועיש.12
תנש לכל דחא שדוח רכש :אוה םירוטיפה ייוציפ לש םרועיש(א)
דבועב הדובע
לכל םייעובש רכשו ,הדובע םוקמ ותואב וא ,דיבעמ לצא תרוכשמב
הדובע תנש
דבועה תא הכזמ הדובע תנש רחאלש הנש לש קלח ;רומאכ רכשב דבועב
ותוא הכזמ הנשה לש קלח - יתנוע דבוע יבגלו ,םייסחי םייוציפב
םייוציפב
,הז ןיינעל .הנשל תופרטצמ ןניא ותדובע תופוקת םא ףא םייסחי
דבוע"
לש סיסב לע םלתשמ ,ותדובע לומג רקיעש דבוע - "תרוכשמב
לש וא שדוח
דבוע וניאש דבוע - "רכשב דבוע" ;רתוי הכורא הפוקת
.תרוכשמב
תדעו רושיאבו רצואה רשב תוצעייתה רחאל ,יאשר הדובעה רש(ב)
לש הדובעה
ירכשב דבועל םירוטיפה ייוציפ רועיש תא תונקתב לידגהל ,תסנכה
רומאכ תונקת
.הדובע יפנע יפל וא תויללכ ויהיש לוכי

הדובע ךכש בושיח.13
ךרד ,תונקתב עבקי ,תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב הדובעה רש
תא ,םיגוסל וא ללכ
הדובעה רכש ןובשחב ואבויש ללוכה הדובעה רכש לש םיביכרמה
ייוציפ ןיינעל
ייוציפ בושיחל סיסב שמשיש רכשה בושיח תטיש תא ,םירוטיפ
תאו םירוטיפה
טעמל - (1) תואקסיפב תורומאה תוביסנב הדובעב ולחש תוקספהה
םיאולימ תוריש
,ןוחטבה תוריש קוחל 26 ףיעס יפל וצ יפ לע תורישו
,(5) ] -בלושמ חסונ1959- [ט"ישתה
;םייוציפה םוכס תעיבקל ןינמב ואובי אלש 2 ףיעסל (9) וא (7)
הלא תונקת תנקתהב
לע לחה יצוביקה םכסהבש הז ןיינעל תוארוהב הדובעה רש בשחתי
לודגה רפסמה
.םהל תועגונ תונקתהש םידבוע לש רתויב

תינמז תחפוה רכשהשכ םייוציפה בושיח.א13
הפוקתל וא תינמז תחפוי םידבועה לש םרכש יכ יצוביק םכסהב עבקנ
דבלב תמיוסמ
ןיינעל וארי ,ןכ אלוליא ול םיאכז ויהש רכשה תמועל ,וב העבקנש
לש םייוציפה בושיח
,הז ןיינעל ;תחפוה אל ורכש וליאכ ,וילע לח םכסההש דבוע
תוברל - "יצוביק םכסה"
.יצוביק רדסה

םומינימ רכש יפל םייוציפה בושיח.ב13
ןובשחב אבויש הדובעה רכש תחפי אל 13, ףיעס תוארוה ףא לע
ייוציפ בושיח ןיינעל
רכש קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ םומינימה רכש רועישמ ,םירוטיפ
1987-,ז"משתה ,םומינימ
.הרשמה ףקיה יפל

םילומגתו םייוציפ.14
אל ,הלאב אצויכ ןרקל וא היסנפ-ןרקל ,םילומגת תפוקל םולשת
ייוציפ םוקמב אובי
דבועהו דיבעמה לע לחה יצוביקה םכסהב ךכ עבקנ םא אלא םירוטיפ
,עבקנש הדימבו
.רשואש הדימבו הדובעה רש ידי לע רשוא רומאכ םולשת םא וא

השירפ תלמיגו םייוציפ.15
בקע דיבעמה ןמ הלמיגל קוקיח יפ לע יאכז וריאש וא דבוע היה
דבועה תשירפ
ייוציפל ותוכז םוקמב הלמיגה אובת ,תרחא הביסמ וא הדובעהמ
.הז קוח יפל םירוטיפ

יצוביק םכסה חוכמ םייוציפ אלל םירוטיפ.16
םייקלח םייוציפל יאכז היהי וא םייוציפל יאכז דבוע היהי אל
,ןיינעה יפל לכה ,דבלב
- דבועהו דיבעמה לע לחה יצוביק םכסה יפ לעש ,תוביסנב רטופ םא
,הזכ םכסה ןיאבו
םידבועה לש רתויב לודגה רפסמה לע לחה יצוביקה םכסהה יפ לע
- ףנע ותואב
.דבלב םייקלח םייוציפב וא םייוציפ-אלל םירוטיפ תוקידצמ

ןיד קספ חוכמ םייוציפ אלל םירוטיפ.17
ירוזאה ןידה תיב יאשר ,יצוביק םכסה וב ןיאש הדובעה ףנעב
וירוטיפש עובקל הדובעל
וא םייוציפ אלל םירוטיפ תוקידצמה תוביסנב ויה דבוע לש
;עבקיש םייקלח םייוציפב
םיללכה יפ לע הדובעל ירוזאה ןידה תיב החנוי הז ןיינעב ונודב
לחה יצוביקה םכסהבש
.םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה לע

רושיא.18
םכסה יכ ,וידי לע ךכל ךמסוהש ימ לש וא ,הדובעה רש לש רושיא
לע לח ינולפ יצוביק
לע וא ףנעב םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה לע וא ,דבועו דיבעמ
לודגה רפסמה
ןיינעל תערכמ היאר היהי ,ןיינעה יפל לכה ,םידבוע לש רתויב
.17ו 16 םיפיעסה

םירוטיפ ייוציפו הדובעל רוזחל תופידע תוכז.19
תוכז ול החטבוהו לעפמב הדובעה ףקיהב םוצמצ בקע דבוע רטופ
רוזחל תופידע
םירוטיפ ייוציפל עגונה לכב ולוחי ,בוצק ןמז ךות לעפמב הדובעל
םכסהבש תוארוהה
ותואל יצוביק םכסה ןיאבו - דיבעמהו דבועה לע לחה יצוביקה
תוארוהה ,ןיינע
אלש דבלבו - יצוביק םכסהל דצ תויהל םיאשרה ןיב דחוימ םכסהבש
םימכסהב היהי
.םירוטיפ ייוציפ לע עבק לש רותיו רומאכ

יצוביק םכסהב םייוציפה תריבצ תחטבה.20
ייוציפ םולשתל תוטישהו םיכרדה תא עבקי יצוביק םכסהש רתומ
תוברל ,םירוטיפ
ךכ עבקנשמו ותוכזל םתורבטצה חיטבהל ידכ ,דבועה תוכזל םתדקפה
םייוציפה ומלושי
.םכסהל םאתהב

הדקפה וצ.21
לש הדובעה תדעו רושיאבו רצואה רשב תוצעייתה רחאל ,הדובעה רש
יאשר ,תסנכה
47 ףיעסב התועמשמכ למג-תפוקב דיקפהל םידיבעמל ,וצב ,תורוהל
הסנכה סמ תדוקפל
חיטבהל ידכ ,וצב עבקייש רועישב םימוכס ,(למג-תפוק - ןלהל)
-ייוציפ לש םתורבטצה
הז קוח יפ לע םהידבועל םלשל םייושע םידיבעמהש םירוטיפה
.(הדקפה-וצ -ןלהלו

םידיבעמ יגוס.22
אוה םהילעש םידיבעמה יגוס ורדגוי ,תומושרב םסרופיש הדקפה-וצב
יפנע יפל לח
אל ותליחתש דבלבו ופקת תליחתו םירוזא וא םילעפמ לדוג ,הלכלכ
ךיראתל םדקת
.ומוסרפ

ודקפוהש םיפסכה רבדב תונקת.23
תונקתב עובקל ,תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר ,הדובעה רש
םינינעב תוארוה
47 ףיעס יפ לע ונקתוהש םיללכב תרחא עבקנ אלו הדימב ןלהלש
:הסנכה סמ תדוקפל
;הדקפה וצ יפ לע ודקפוהש םיפסכה תעקשה ןפוא(1)
ודקפוה םתוכזלש םידבועל םירוטיפה ייוציפ םולשת ןפוא(2)
וצ יפ לע םיפסכה
;ךכל רשקב להונהו ,הדקפה
רושיאהו למג תפוקב הדקפה וצ יפ לע ודקפוהש םיפסכה דועיי(3)
יפ לע הל ןתינש
הקרפתה הפוקהש וא ,לטוב וא ופקת םת הסנכה סמ תדוקפל 47 ףיעס
;הקחמנ וא
רוגיפ לש הרקמב הדקפה וצל םאתהב דיקפהל שיש םימוכסה תלדגה(4)
םתדקפהב
.הלדגהה רועישו

היבג.24
תייבג לע הלח - הבש 12 ףיעס איצוהל - (היבג) םיסמה תדוקפ(א)
שיש םיפסכה
הדוקפב ותועמשמכ סמ ויה וליאכ הדקפה וצל םאתהב םדיקפהל
.הרומאה
לע הנוממ לש תויוכמסה ול ויהיש םדא תונמל יאשר הדובעה רש(ב)
ןיצק לשו זוחמה
תא הז ףיעס ןיינעל אלמי אוהו הרומאה הדוקפה ןיינעל זוחמ
םידיקפתה
.הרומאה הדוקפה יפל זוחמ ןיצק לעו זוחמ לע הנוממ לע םילטומה

הדקפהה דעומ.25
רחאל םוי 42 ךות ודקפוי הדקפה וצל םאתהב םדיקפהל שיש םימוכס
רכשה םולשת
,וידי לע ךכל ךמסויש ימ וא הדובעה רש ;הדובע תפוקת התוא דעב
תא ךיראהל יאשר
.םישדח השולש לע הלעת אלש הפוקתל רומאה דעומה

םיניירושמ םימוכס.26
וא 14, ףיעס יפל םירוטיפ ייוציפ םוקמב ומלושש םימוכס(א)
20 ףיעס יפל ודקפוהש
םירוטיפ ייוציפ םולשתל למג תפוקל ומלושש וא 21, ףיעס יפל וא
וא ומלושש וא
- הבצקל למג תפוקל ושרפוהש
וז הארוה ;לוקיעל וא דובעשל ,הרבעהל ,הרזחהל םינתינ םניא(1
לוחת אל
דובעל לדח םייתניבש דבוע דעב רומאכ דקפוה וא םלושש םוכס לע
םוכסה םא אלא ,םירוטיפ ייוציפב ותוא תוכזמ ןניאש תוביסנב
םג דעוימ
ןתינ אוהש רחא םכסהב וא יצוביק םכסהב עבקנ אלו הבצק חוטיבל
;הרבעהל וא הרזחהל
וא לגר תטישפ ,הריטפ לש הרקמב דיבעמה יסכנמ קלח םניא(2
הדימב ,קוריפ
.וקלוס אל הז קוח יפל םידבועה תועיבתש
ופסונש הדמצה ישרפהו תיביר יבגל םג ולוחי הז ףיעס תוארוה(ב)
םימוכס לע
.רומאכ

הרוכב תוכז.27
יפל וא , 1936,לגרה תטישפ תדוקפ יפל רשא ,תובוח תייבג ןיינעל
תורבחה תדוקפ
רכשכ םירוטיפ ייוציפ םיאור - תובוחה רתי לכל םדוק םקוליס
םדוק וקלסל שיש הדובע
דחיב הדובעה רכשו םייוציפה םוכסש אלא ,תובוחה רתי לכל
אל רומאכ םיקלוסמה
וקלסל רשפאש הדובעה רכש לש ילמיסכמה םוכסהמ %150 לע הלעי
רתי לכל םדוק
בוח רומאכ םייוציפ ויהי ןכ ;תורומאה תודוקפה יפל תובוחה
םדוק םקוליסש תובוחהמ
קוחה יפל הדוגא וא ,תיפותיש הדוגא קוריפב םירחא תובוחל
.ינמותועה

םירוטיפ ייוציפ ללוכה ךכש.28
רכשב םילולכ םייוציפהש וב שרופש ,דבוע ןיבל דיבעמ ןיב םכסה
םכסההו הדובעה
אובי ,ךכל וידי לע ךמסוהש ימ וא הדובעה רש ידי לע רשוא
םוקמב םייוציפה ןיינעל
דבועהו דיבעמה לע לחה יצוביק םכסה ןיאש דבלבו הז קוח תוארוה
םולשת בייחמה
.םירוטיפ ייוציפ

קוליס תאדוהו הרשפ.29
,ףקות ןהל אהי אל קוליס תאדוהו םירוטיפ ייוציפ ןיינעל הרשפ
בתכב וכרענ םא אלא
.םירוטיפה ייוציפ יבגל ןהש שרופמב ןהב רמאנו

דיבעמכ הנידמה.30
.רחא דיבעמ לכ ןידכ דיבעמ רותב הנידמה ןיד הז קוח ןיינעל(א)
רהוס תוברל ,רהוסה יתב תוריש וא הרטשמה ליח םע הנמנה יבגל(ב)
- ינמז ףסונ
;-17ו 2(6)8 , םיפיעס ולוחי אל(1
יפלו הרטשמה תדוקפל 9 ףיעס יפל םירוטיפ לע לוחי אל 3 ףיעס(2
16 ףיעס
;, 1946רהוסה יתב תדוקפל
הדובע יאנתב תישחומ הערהכ הדובע יאנתב יוניש םיאור ןיא(3
רומאכ
תדוקפ ,הרטשמה תדוקפ יפל תוכמס חוכמ השענ יונישה םא 11 ףיעסב
יתב
יללכ וא הרטשמב תורישה יללכ ,ןהיפל תונקת , 1946,רהוסה
תורישה
;רהוסה יתבב

ףיעסב וב רבודמש דבועהו דיבעמה לע לחה יצוביק םכסה םוקמב(4
16,
תורישה יללכב וא הרטשמב תורישה יללכב וב רבודמ וליאכ םיאור
יתבב
.ןיינעה יפל ,רהוסה

תויוכז תרימש.31
םכסה ,קוח יפל דבועל הנותנה תוכז לכמ טעמל אב וניא הז קוח
הזוח וא יצוביק
הצממכ שרפתי אלו ,גהונה יפל םג 12 ףיעס ןיינעלו ,הדובע
לכב דבוע לש ויתויוכז
.הדובעמ השירפל רשקב תויוכז תעיבקל ןתמו אשמ

תוצעייתה תבוח.32
ןוגרא םע תוצעייתה רחאל אלא תונקת הדובעה רש ןיקתי אל
תא גציימה םידבועה
םייצרא םינוגרא םעו הנידמב םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה
םידיבעמ לש םיגיצי
.רבדב םיעגונ םה רשה תעדלש

תונקתו עוציב.33
תונקת ןיקתהל יאשר אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ הדובעה רש
עגונה ןיינע לכב
.ועוציבל

הליחת.34
1) ד"כשת תבטב ז"ט םויב אוה הז קוח לש ותליחת
.(1964 ראוניב


לוכשא יול :הלשממה שאר
ןולא לאגי :הדובעה רש
רזש ןמלז רואינש :הנידמה אישנ

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google