ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ1987 ז"משת םומינימ רכש קוח
1987 ז"משת ,םומינימ רכש קוח

תורדגה.1
- הז קוחב
יצוביק םכסה"&, ;quot;יצוביק םכסה"&, ;quot;גיצי
- "הבחרה וצ"ו "יללכ
םידבוע ןוגרא&;quot
1957; ז"ישתה ,םייצוביק םימכסה קוחב םתועמשמכ
חוטיבה קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ - "עצוממה רכשה"
],בלושמ חסונ[ ימואלה
;החוורהו הדובעה רש - "רשה&1968; ;quot ח"כשתה
עצוממה רכשהמ םיזוחא - 47.5 שדוחל - "םומינימ רכש"
לכ לש לירפאב 1-ב אוהש יפכ
;הז קוח יפ לע לדגומ אוהש יפכו הנש
םומינימה רכש לש 25-ה קלחה - "ימוי םומינימ רכש"
הדובע עובש קסעומה דבוע יבגל
דבוע יבגל םומינימה רכש לש 21 -2/3ה קלחהו ,םימי השש ןב
ןב הדובע עובש קסעומה
;םימי השימח
.םומינימה רכש לש 186-ה קלחה - "העשל םומינימ רכש"

םומינימ רכשל תוכזה.2
,האלמ הרשמב קסעומה (דבוע - ןלהל) םינש 18 ול ואלמש דבוע(א)
םוקמב גוהנכ
םומינימה רכשמ תחפי אלש הדובע רכש ודיבעממ לבקל יאכז ,ותדובע
,שדוחל
.ןיינעה יפל לכה ,העשל םומינימה רכש וא ימויה םומינימה רכש
בשוחיש יקלח םומינימ רכשל יאכז תיקלח הרשמב קסעומה דבוע(ב)
תויקלחל תיסחי
.ותרשמ
יפל ול יאכז אוהש םומינימה רכש ןטקי ,ותדובעמ דבוע רדענ(ג)
,(א) ןטק ףיעס
דעב םולשת לבקל יאכז אוה םא םלואו ,ורדעיה ןמזל יסחי רועישב
תורדעיהה ןמז
יצוביק רדסה וא הבחרה וצ ,יצוביק םכסה ,הדובע הזוח ,ןיד יפל
יפל וא רחא
םולשתה היהי ,(רדסהה - הז ףיעסב) למג תפוק תובייחמה תוארוהה
תוארוה יפל
.רדסהה

םומינימה רכש ןיינעל רכשה בושיח.3
םלשמש הדובעה רכש היהי 2 ףיעס ןיינעל ןובשחב אבויש רכשה(א)
ודבועל דיבעמ
.ותדובע םוקמב גוהנכ ליגר הדובע םוי דעב
:םיאבה רכשה יביכר ןובשחב ואובי (א) ןטק ףיעס ןיינעל(ב)
;בלושמ רכש וא דוסי רכש(1
;בלושמה רכשב הלולכ הנניא םא רקוי תפסות(2

ואבוי אל םלואו ,ותדובע בקע דבועל תמלתשמה העובק תפסות(3
ןובשחב
הימרפ ,תורמשמב הדובע לשב תפסות ,קתו תפסות ,החפשמ תפסות
,הדודמ
סיסב לע םיקנעמ ,ג"י תרוכשמ ,תיתצובק וא העובק ,תמכסומ
רזחהו ,יתנש
.דיבעמה םלשמש תועיסנו ל"שא ,הלכלכ תואצוה תוברל תואצוה
(לטוב)(ג)
ןטק ףיעסב םייונמה םיביכרה יפל םלתשמ דבוע לש ורכש היה אל(ד)
,(2)-ו (1)(ב)
רכש יפל (א) ןטק ףיעס ןיינעל רכשה בשוחי ,םהמ קלח יפל וא
ליגרה הדובעה
.תופסות אלל

םומינימה רכש תלדגה.4
דעב יוציפ ,רקויה תפסות ירועיש יפל לדגוי םומינימה רכש
רכש תפסות וא תורקייתה
םידבועה בורל םימלתשמהו יללכ יצוביק םכסהב ועבקנש ,תרחא
םתדובע יאנתש
תליחת םויב היהת הלדגהה תליחת ;םייצוביק םימכסהב םירדסומ
.רומאכ תופסותה

םומינימ רכש תתחפה יא.5
קוח יפ לע ונוכדע בקע הרקמ םושב תחפי אל םומינימה רכש םוכס
.הז

םומינימה רכש םוסרפ.6
- רבדב העדוה תומושרב םסרפי רשה
;הנש לכ לש לירפאב 1 םויל ןכדועמה םומינימה רכש(1)
;(לטוב)(2)
.ותליחת דעומו 4 ףיעס תוארוה יפל לדגומה םומינימה רכש(3)

העיבת תוכז.7
הדובעל ןידה תיבל שגותש לוכי םומינימ רכש םולשתל דבוע תעיבת
וא דבועה ידיב
ןוגרא ןיאבו ,הדובע םוקמ ותואב גיציה םידבועה ןוגרא ידיב
ידיב - רומאכ םידבוע
.וב רבח דבועהש םידבועה ןוגרא

ןנולתמ לע הנגה.א7
יאנתב וא הדובעב ומודיקב ,דבוע לש ורכשב דיבעמ עגפי אל
ורטפי אלו ותדובע
הארוה תרפה לע דבועה שיגהש העיבת וא הנולת תמחמ הדובעהמ
וא הז קוח תוארוהמ
.רומאכ העיבתל וא הנולתל רשקב רחא דבועל עייסש תמחמ

םילדגומ םייוציפ.8
םלשל םומינימ רכש ןילהש דיבעמ בייחל יאשר הדובעל ןידה תיב
תנלה ייוציפ דבועל
.ןיינעה תוביסנב קדוצ ול הארייש לככ ,םילדגומ רכש

השע וצו העינמ וצ.א8
תרפה לשב תופורת) םיזוחה קוחל (3(2 ףיעסב תוארוה ףא לע
1970-,א"לשתה ,(הזוח
ןתיל ,א7 ףיעס תוארוה תרפה לע הנעבותב הדובעל ןידה תיב יאשר
וצ וא העינמ וצ
וצ ןתיל ואובב ;תקדוצ אהת אל דבלב םייוציפ תקנעהש האר םא השע
תיב איבי רומאכ
םוקמב הדובעה יסחי לע וצה תעפשה תא ,רתיה ןיב ,ןובשחב ןידה
.הדובעה

העיבתל גייס.9
וא הז קוח יפל םומינימה רכש תעיבק ,םכסה לכב רומאה ףא לע
ושמשי אל ונוכדע
רכש לעמ דבוע לש הדובע רכש תאלעהל העיבתל הליע םמצעלשכ
וא םומינימה
.ונוכדע וא םומינימה רכש תעיבק לשב יהשלכ תוישרפהל

עצוממ רכש.10
,עצוממה רכשל םכסה וא ןיד יפל דומצה רכש בושיח ןיינעל(א)
אל ,ותאלעה ןיינעלו
רכשב לחש יונישמ ועבנש עצוממה רכשב םייוניש ןובשחב ואובי
יפכ ,םומינימה
רכש תמועל ,(1987 לירפאב 1) ז"משתה ןסינב 'ב םויב אוהש
םלושש םומינימה
רכשב לחש יונישמ ועבנש וא הז קוח לש ותליחת ברע םידבועה בורל
םומינימה
.ונוכדע בקע
רכשב םייוניש רבדב העדוה תומושרב ומסרפי רצואה רשו רשה(ב)
אלש עצוממה
.(א) ןטק ףיעס ןיינעל ןובשחב ואובי

תויוכז תרימש.11
דבוע לש ותוכז לע ףיסוהל אב 10-,ו 9 םיפיעס טעמל ,הז קוח
,יצוביק םכסה ,ןיד חוכמ
.הנממ עורגל אלו הדובע הזוח וא יצוביק רדסה

הינתה רוסיא.12
.רותיול וא הינתהל תנתינ הניא ,הז קוח יפל ,דבוע לש ותוכז

דיבעמכ הנידמה.13
.רחא דיבעמ לכ ןידכ הנידמה ןיד הז קוח ןיינעל

ןישנוע.14
ךסאמ - וניד ,הז קוח יפל םומינימ רכש ודבועל םליש אלש דיבעמ
.םישדוח השש

לעופב דיבעמ תוירחא.א14
םג הריבעב םשאוי ,םדא חוכ ןלבק ידיב הז קוח יפל הריבע הרבענ
תא קיסעהש ימ
ותעידיב אלש הרבענ הריבעהש חיכוה ןכ םא אלא ,לעופב דבועה
לכ תא טקנשו
חוכ ןלבק" ,הז ףיעסב ,התעינמל םיריבסה םיעצמאה
תקסעה קוחב ותרדגהכ - "םדא
.1996 ו"נשתה ,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע

םילהנמ תוירחא.15
םדא לכ םג הריבעב םשאוי ,דיגאת ידיב הז קוח יפל הריבע הרבענ
עוציב תעשב רשא
דיקפ וא - לבגומ ףתוש טעמל - ףתוש ,ליעפ להנמ היה הריבעה
יארחאו דיגאת ותואב
טקנשו ותעידיב אלש הרבענ הריבעהש חיכוה אל םא ,ןודנה ןיינעל
םיעצמאה לכ
.הז קוח לש ותרימש תחטבהל םיריבסה

דבוע רעונ.16
עובקל ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר רשה(א)
תוארוה תונקתב
;םינש 18 ול ואלמ םרטש דבוע יבגל הז קוח לש ותלוחת רבדב
לוכי רומאכ תונקת
.םידיבעמ יגוס יפל וא םידבוע יגוס יפל ,ללכ ךרד ויהיש
םומינימ רכש עבקייש לוכי (א) ןטק ףיעסב רומאכ תונקתב(ב)
םיכומנ םירועישב
םומינימה רכש בושיחל םיללכ ןהב ועבקייש לוכיו הז קוחב רומאהמ
ןמ םינושה
.ןובשחב ואבויש רכשה יביכר רבדב תוברל ,הז קוחב רומאה

םינגומ םילעפמ.17
,תוינפוג תולבגמ םהל שיש םידבוע יבגל ולוחי הז קוח תוארוה(א)
וא תוישפנ
,םביצקתב ףתתשמ הנידמה רצואש םינגומ םילעפמב םיקסעומה תוילכש
םא ןיב
החוורהו הדובעה רש ךכ עבק םא ,ואל םא ןיבו םינש 18 םהל ואלמ
,תונקתב
;םיגוסל וא ללכ ךרד ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו רושיאב
רומאכ תונקתב
.הז קוחב רומאהמ ךומנה םומינימ רכש עבקייש לוכי
עובקל יאשר ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו רושיאב ,רשה(ב)
תוארוה תונקתב
,תוינפוג תולבגמ םהל שיש םידבוע לע הז קוח לש ותלוחת רבדב
וא תוישפנ
ןטק ףיעסב רומאכ םינגומ םילעפמב םיקסעומ םניאש ףא תוילכש
לוכיו ,(א)
םירועישב ,םהמ םיגוסל וא רומאכ םידבועל םומינימ רכש עבקיש
םיכומנ
.הז קוחב םירומאהמ

תונקתו עוציב.18
לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ רשה(א)
.ועוציבל עגונה
,םיגוסל וא ללכ ךרד ,רשה עבקי ןלהל םיטרופמה םינינב תונקת(ב)
תדעו רושיאב
:תסנכה לש החוורהו הדובעה
לש סיסב לע םלתשמ וניא ורכשש דבועל םומינימ רכש םולשת(1
םוי ,שדוח
;ובושיח יכרדו ,העש וא
לש סיסב לע וקלחב םלתשמ ורכשש דבועל םומינימ רכש םולשת(2
םוי ,שדוח
;רחא סיסב לע וקלחבו העש וא
םומינימה רכש םולשת ןיינעל תומילשמ וא תופסונ תוארוה(3
.ובושיחו

בור םינמנ וירבח םעש םידבוע ןוגרא םע תוצעייתה רחאל ,רשה(ג)
םידבועה
םיגיצי ,רשה תעדל ,םהש םידיבעמ ינוגרא םעו הנידמב םינגרואמה
םיעגונו
עובקל יאשר ,תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעו רושיאבו ,רבדב
תוארוה
,העשל םומינימ רכשו ימוי םומינימ רכש בושיח ןיינעל תומילשמ
עבקיש לוכיו
.הז קוחב רומאהמ תונושה תוארוה הז ןיינעל

.(1969 ט"כשת ,הדובעל ןידה תיב קוחב בלוש ןוקיתה).19

הלוחת.20
לירפאב 1) ז"משתה ןסינב 'ב םויב הז קוח לש ותליחת
.(1987

העש תארוה.21
1 ףיעסבש "םומינימ רכש" תרדגהב רומאה ףא לע(א)
- םומינימה רכש היהי
;םישדח םילקש 525 לש םוכס - הז קוח לש ותליחת םויב(1
551 לש םוכס (1987 רבוטקואב 1) ח"משתה ירשתב 'ח םויב(2
םילקש
;םישדח
.4 ףיעס תוארוהמ עורגל האב הניא וז הארוה
לוחיש םומינימה ךכשב יונישה יבגל םג ולוחי 10 ףיעס תוארוה(ב)
ןטק ףיעס יפל
.(2)(א)


רימש קחצי :הלשממה שאר
בצק השמ :החוורהו הדובעה רש
גוצרה םייח : הנידמה אישנ

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google