ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפהדובע ןויארל הנכה :ךירדמ
הדובע ןויארל הנכה


ונרבעש רחאל .הדובעל הלבקה ךילהתב בושח בלש אוה ןויארה
ונעגהו םייחה תורוק תצפה ,הדובעה שופיח לש השקה בלשה תא
םוטנמומה תא לצנל ונילע ,הדובע ןויארל םינמזומ ונאש בלשל
?הז תא םישוע ךיא זא .הדובעל לבקתהל יוכיסה תא לידגהלו

הנכהה

םימעפ .םישגינ הילא תיפיצפסה הרשימה לעו הרבחה לע דומלל שי
.הרשמה המ םירכוז אל ,םייח תורוק תצפה בורמ ,תובר
.רבודמ קוידב הרשמ וזיא לע םכתא ןימזמש ימ תא לואשל וססהת לא
דבועה ,תונריע בצמב .בטיה ןושיל ץלמומ ןויארה ינפלש הלילב
.ותוא ןייארל רתוי םיענו רתוי יתודידי הארנ
לומ דומעל וליפא וססהת לא ,תימצעה הגצהה תא שארמ וננכת
םירושיכה תגצה .תולאשל תובושת לש היצלומיס תושעלו הארמה
ןכו דואמ םייתועמשמ תויהל םילוכי הבוט הרוצב ישיאה ןויסנהו
םילוכי
.הדובעל הלבקב תובר עייסל

ןויארה

דואמ יולת ,תראופמ אקווד ואל ,המיאתמ העפוהב עיגהל דואמ בושח
.ןויקנו רדס לע דיפקהל בושח תאז םע דחי .םידמעומ הילא הרשימב
תחקל אל .ןויארל העבקנש העשה ינפל תוקד 'סמ עיגהל ולדתשה
ןוכיס
.תוניצר רסוח וא תוירחא רסוחכ שרפתהל יושע רוחיא .רוחיא לש
ובש ןטק ךויח ךות ,ןייארמה לש ודי תא וצחל ןויארל הסינכב
םיפוקז
.םכטבמ תא ודקמו אסיכה לע
חרקה תא תורבוש לקה ךויחהו הבישיה ,דיה תציחל ,הסינכה
תורצויו
.ןויארה ךשמהל תיתוכיאה תיתשתה תא
לש תונושארה תוקדב שבגתמ אוהו ,עירכמ ינושארה םשורה ,ורכיז
.ןויארה

לא .תוימיטפוא ורדשו הלועפ ופתש ,תיתודידי הרוצב וגהנתה
ועתרית
וא "?ךלש תוערה תונוכתה המ" ומכ תוינרדוחו תויביסרגא תולאשמ
הלאשהמ ועתפות לא '.דכו "?הדובע תומוקמ ףילחמ ה/תא המל"
תיגולותימה
ןפואב וז הלאש לע תונעל םינכומ ויה ,"ךמצע לע יל י/רפס"
יגולונורכ
.םימוגמג ילב ,ףטושו
יוטיבה רשוכ תא תוארל תנמ לע תואב תולאשנה תולאשה תובר םימעפ
אלש לדתשהל שי .םהלש ןכותל םיסחייתמ אקווד אלו םידמעומה לש
לכ וא םתאלימש םידיקפת יבגל רקשל אלו םימזגומ םירופיס איצמהל

תושעל וססהת לא ,תואמגוד לע ךמתסהל רשפא םאו ןויארב רחא אשונ

.תאז
דימת ,םיצחול םינייארמה םא .הז בלשב רכשה לע רבדל אלש ץלמומ
לע חחושנ זאו תיניצר העצההש הארנ ,בלש רובענ" : רמאל ןתינ
תאז ראתל יוצר ,הבושח כ"כ רכשה תמר םא ,תאז םע דחי ."רכשה
,םייחה תורוקב תאז םושרל וא ןויארל הנמזהה ןמזב תינופלט
ךרוצל
.תויפצ םואת
.ןייארמהמ סומינב ודרפה ןויארה ףוסב

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google