ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ

א"כ/המשה תורבח ירתאל םירושיק
    
א"כ/המשה תורבח ירתא
לג-דא
רימז
ראפ
סא.רא.וא
יי'ג.וא
םא.יפ.ייא
םישנא
יטיביטקא
םיריכב
טיפנב
בוט בו'ג
ראואפ יאמ
םיקווש ן"שלג
ןאד
לארשי םא.יב.יד
גולאיד
לאנד
2000 תומשה
רטנאה
גניטנאה דה
א"כ הרימשה
םדא
ישונאה דמימה
רבח
שונא יבאשמ נא.יס.יט
ראואפ לוורט
קטלפירט
םיבשחמ תויגולונכט ןוני
ןוויכ
א"כ .מ.ל
ינוגרא ץועיי םטול
רלכיב ןיל
דיפל
שונא ירגאמ
תודימ
אלימ
םעונ ןוכמ
םיבאשמ תיכלמ
ראואפנמ
סרופנמ
ישונא ףועמ
קרמ
ןמסקרמ
תויגולונכט יבאשמ
מ"עב תויגולונכט יבאשמ
בושמ
2000 בושמ
השינ
סנ
סא.יפ.יס
םיתימע
למע
דיתע
וקדא
א"כ סוקופ
םיצעוי םורופ
םיזפ
םידבוע ץוביש לזפ
תליפ
סנאלירפ
בהי ןרוק
יפש ןניק
בוליש
םומיטפוא
רובגת
סולפ דיקפת

םינמזומ םכנה ,וז המישרב העיפומ הניא םכתרבח םא
ליימיאב רתאה תבותכו הרבחה םש תא ונילא ריבעהל
     

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google