ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפ


"הסנרפ" טנרטניאה רתאל םיאבה םיכורב
.םדא-חכו המשהה םוחתב ץראב רתויב זכורמהו ליעיה רתאה והז
תורבחה לכ לא ליימיאב םייח תורוק חולשמל יטמוטוא ןצחל ואצמת רתאב
המשה תורבחל םיקניל ,םישורד חול ,תויונפ תורשמ ירגאמ
...דועו ,הדובע תאיצמל םיפיט ,הדובע יניד ,רכש תואלבט ,רכש ינובשחמwww.Parnasa.co.il
א םוי ילטבומ לש םייחה
(themarker)

עצוממה רכשב הדירי
(ynet) ח"ש 7,908

םירבג לש עצוממה רכשה
(haaretz) םישנ לשמ הובג

הדובע יסחי
(tamas) םידבוע תויוכזו

םילטבומל ךירדמה
(gov.il) הדובע ישפחמלו

ימואל חוטיבב
(walla ) םינישלמ םישפחמ

דע םירכתשמ %34
(nrg) םומינימ רכש

םידבוע שוקיבב הדירי
(y-net) םוסרפה םוחתב

ליחתת ןיסנוקסיו תינכות
(y-net) תרצנב

םניא הרה השא ירוטיפ
קיסעמה םא םג - םייקוח
(סבולג) ןוירהה לע עדוי אל

ימדל תורשפאב ןויד
(nfc) םיאמצעל הלטבא

www.Parnasa.co.il
StopPlay...דועו הדובע יניד ,םייח תורוק בותכל ךיא ,הדובע ןויארל הנכה :םינוש םיכירדמ ,םידיקפת יפל רכש תואלבט ,רכש תנלהו ןירוטיפ ייוציפ ,רכש ינובשחמ ,תויונפ תורשמ רגאמ ובו םישורד חול ,א"כו המשה תורבח לא םייח תורוק חולשמל יטמוטוא ןצחל ואצמת רתאב הדובע תאיצמל תשרב ליבומה רתאה www.Parnasa.co.il טנרטניאה רתאל םיאבה םיכורב

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google